cách thức truy cập tệp văn bản là

hint-header

Cập nhật ngày: 12-09-2022

Bạn đang xem: cách thức truy cập tệp văn bản là


Chia sẻ bởi: Đỗ hướng dẫn Ngọc


Cách thức truy vấn tệp văn bạn dạng là

D

Vừa truy vấn tuần tự động vừa phải truy vấn thẳng.

Chủ đề liên quan

Số lượng thành phần vô tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn tuy nhiên chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự phù hợp nhất lúc triển khai những thao tác hiểu tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Thông báo cởi tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp => Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp.

B

Thông báo cởi tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu vô tệp => Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C

Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác hiểu bên trên tệp văn bạn dạng chứa chấp tài liệu là :

A

Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

B

Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo cởi tệp nhằm hiểu => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Thông báo cởi tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác vô Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời gian cuối tệp đem cấu tạo vẫn tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo biến đổi tệp văn bạn dạng tao cần dùng cú pháp

B

Var <tên biến đổi tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên biến đổi tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhị biến đổi tệp văn bạn dạng f1, f2 tao viết

Xem thêm: ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở f1 vì

Để thao tác với tệp

A

Ta hoàn toàn có thể gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến đổi tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng khá được.

B

Ta nhất thiết cần gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến đổi tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp vô công tác.

D

Ta nhất thiết cần dùng thẳng thương hiệu tệp vô công tác.

Để gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến đổi tệp tao dùng câu mệnh lệnh

A

<tên biến đổi tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên biến đổi tệp>;

C

Assign(<tên biến đổi tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên biến đổi tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT mang lại biến đổi tệp f1 tao dùng câu lệnh

Trong PASCAL cởi tệp nhằm hiểu tài liệu tao cần dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên biến đổi tệp>);

Trong PASCAL cởi tệp nhằm ghi sản phẩm tao cần dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên biến đổi tệp>);

Vị trí của con cái trỏ tệp sau điều gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm này.

Để hiểu tài liệu kể từ tệp văn bạn dạng tao hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên biến đổi tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên biến đổi tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi sản phẩm vô tệp văn bạn dạng tao hoàn toàn có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên biến đổi tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên biến đổi tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên biến đổi tệp>) mang lại độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm ở vị trí địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên biến đổi tệp>) mang lại độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm ở vị trí vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao người sử dụng thủ tục

Var <tên biến đổi tệp> : Text ; ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến đổi tệp.

B

Thủ tục cởi thương hiệu nhằm hiểu tài liệu.

Assign(<tên biến đổi tệp>,<tên tệp) ; ý nghĩa gì ?

A

Xem thêm: câu mở rộng thành phần

Thủ tục gán thương hiệu tệp mang lại thương hiệu biến đổi tệp.

B

Thủ tục cởi thương hiệu nhằm hiểu tài liệu.