cách chia 2 chữ số

Toán lớp 4 phân chia mang đến số đem 2 chữ số học viên kế tiếp được sản xuất quen thuộc với quy tắc tính phân chia và những bài xích tập dượt áp dụng của quy tắc phân chia.

Bài học tập này trungtamtoiec.edu.vn kế tiếp hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài xích tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân chia mang đến số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: cách chia 2 chữ số

1. Ôn tập dượt cơ hội phân chia mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện tại quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vì chưng 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được mang đến 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 vì chưng 0, 1 trừ 0 vì chưng 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 vì chưng 10, 10 trừ 10 vì chưng 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia mang đến số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia mang đến số đem 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện tại quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì chưng 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 14 vì chưng 56, 56 trừ 56 vì chưng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, quy tắc phân chia này là quy tắc phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia đem số dư

chia mang đến số đem nhị chữ số đem dư

Thực hiện tại quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì chưng 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì chưng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét quy tắc phân chia mang đến số đem 2 chữ số

Những Note Khi triển khai quy tắc phân chia số đem nhị chữ số

 • Phép phân chia không còn là quy tắc phân chia đem số dư vì chưng 0

 • Phép phân chia đem dư là quy tắc phân chia đem số dư không giống 0

 • Phép phân chia đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt sản phẩm và lớp bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở thành lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân chia mang đến số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 vì chưng 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì chưng 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 vì chưng 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì chưng 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 vì chưng 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì chưng 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 vì chưng 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì chưng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là quy tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 vì chưng 144, 205 trừ 144 vì chưng 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 vì chưng 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 72 vì chưng 360, 360 trừ 360 vì chưng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là quy tắc phân chia hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vì chưng 168, 168 trừ 168 vì chưng 0

 • 0 phân chia 56 vì chưng 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân chia 56 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 56 vì chưng 56, 84 trừ 56 vì chưng 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 56 vì chưng 280, 280 trừ 280 vì chưng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là quy tắc phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 vì chưng 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì chưng 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 vì chưng 6, ghi chép 6

6 nhân 35 vì chưng 210, 219 trừ 210 vì chưng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 45 vì chưng 180, 205 trừ 180 vì chưng 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 vì chưng 5, ghi chép 5

5 nhân 45 vì chưng 225, 252 trừ 225 vì chưng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 vì chưng 4, ghi chép 4

4 nhân 46 vì chưng 184, 228 trừ 184 vì chưng 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 vì chưng 9, ghi chép 9

9 nhân 46 vì chưng 414, 448 trừ 414 vì chưng 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 vì chưng 7, ghi chép 7

7 nhân 46 vì chưng 322, 345 trừ 322 vì chưng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 vì chưng 8, ghi chép 8

8 nhân 57 vì chưng 456, 459 trừ 456 vì chưng 3

 • 3 ko phân chia được mang đến 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 vì chưng 6, ghi chép 6

6 nhân 57 vì chưng 342, 347 trừ 342 vì chưng 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn ghi chép 0

0 nhân 57 vì chưng 0, 56 trừ 0 vì chưng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là quy tắc phân chia đem số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo gót quy tắc ưu tiên: quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy ngôi nhà Bác Tư đem 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng vô 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: các thể loại văn học

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng tốt toán lớp 4 phân chia mang đến số đem 2 chữ số, học viên rất cần được chuyên cần thực hiện bài xích tập dượt nhằm trở thành thục quá trình tính quy tắc phân chia. Tiếp tục theo gót dõi trungtamtoiec.edu.vn và để được hỗ trợ tăng nhiều kỹ năng và kiến thức có lợi nhé.