bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple) là 1 trong mỗi ngôi nhà điểm ngữ pháp hết sức cần thiết nhập giờ Anh. Dạng câu này đặc biệt phổ cập và thông thường xuyên xuất hiện tại nhập văn cảnh sinh hoạt hằng ngày. Do cơ, nhằm mạnh mẽ và tự tin rộng lớn Lúc tiếp xúc, hãy các bạn hãy thực hành thực tế nằm trong kho bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises). ILA tiếp tục tổ hợp kho bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn (có đáp án) tiên tiến nhất nhập nội dung bài viết sau đây, hãy nằm trong mò mẫm hiểu nhé!

Ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức thì thời điểm hiện tại đơn

Ôn tập luyện kỹ năng và kiến thức thì thời điểm hiện tại đơn

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn

Để triển khai xong đảm bảo chất lượng những bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple) là 1 thì nhập giờ Anh, được dùng nhằm trình diễn mô tả thực sự phân biệt hoặc những vụ việc xẩy ra thông thường xuyên như thói thân quen, chương trình, sự bố trí cố định và thắt chặt.

2. Cách phân chia thì thời điểm hiện tại đơn

a. Thì thời điểm hiện tại đơn với lớn be

Đối với động kể từ lớn be, tao với những công thức sau:

(+) S + am/ is/ are + N/ Adj

(-) S + am/ are/ is + not + N/ Adj (is not = isn’t, are not = aren’t)

(?) Am/ Are/ Is (not) + S + N/ Adj? Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/ Adj?

Ví dụ:

• What are they discussing in the class? (Họ đang được thảo luận về điều gì nhập lớp học?)

• He is a hardworking student. (Anh ấy là 1 SV cần cù.)

• Jack is not my boyfriend. (Jack ko nên là chúng ta trai của tôi.) 

>>> Tìm hiểu thêm: Lý thuyết mệnh đề mối quan hệ giúp cho bạn ghi điểm trên cao ở kĩ năng viết

2 tuần học tập demo miễn phí

b. Thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ thường

Đối với động kể từ thông thường, công thức tiếp tục như sau:

(-) S + do/ does + not + V-infinitive + (O)…

(?) Do/ Does (not) + S + V-infinitive?

Ví dụ:

• Does she lượt thích lớn play tennis? (Cô ấy với quí đánh tennis không?)

• They play basketball in the park every afternoon. (Họ nghịch tặc bóng rổ ở khu vui chơi công viên vào cụ thể từng chiều tối.)

• She doesn’t lượt thích lớn eat spicy food because it upsets her stomach. (Cô ấy ko quí ăn vật dụng cay vì thế nó thực hiện cô nhức bao tử.)

3. Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn

Trước Lúc thực hành thực tế với những bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises), hãy nằm trong nhìn qua cơ hội nhận thấy loại thì này nhé!

Các trạng kể từ chỉ gia tốc như:

• Always (luôn luôn)

• Often (thường xuyên)

• Usually (thường xuyên)

• Sometimes (thỉnh thoảng)

• Seldom (hiếm khi)

• Rarely (hiếm khi)

• Hardly (hiếm khi)

• Never (không bao giờ)

• Generally (nhìn chung)

• Regularly (thường xuyên)

Ví dụ: I often go for a walk in the park with my dog in the mornings. (Tôi thông thường chuồn dạo bước nhập khu vui chơi công viên nằm trong chú cún của tớ nhập buổi sáng sớm.)

Ngoài đi ra, những kể từ sau cũng chính là tín hiệu của thì thời điểm hiện tại đơn:

• Everyday/ week/ month/ year (mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

• Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mỗi tháng, mặt hàng quý, mặt hàng năm)

• Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year… (một lần/ nhì lần/ tía lần/ tứ lần… từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ: They have a team meeting monthly lớn discuss project updates and mix goals for the upcoming month. (Họ với buổi họp group mỗi tháng nhằm thảo luận về tiến trình dự án công trình và bịa tiềm năng mang đến mon tiếp sau.)

>>> Tìm hiểu thêm: 7 giới kể từ chỉ thời hạn (Prepositions of time) phổ cập và cơ hội sử dụng

Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises) với đáp án

Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises)

Dưới đấy là những bài xích tập luyện phân chia động kể từ thì thời điểm hiện tại đơn nhưng mà chúng ta cũng có thể rèn luyện nhằm ôn lại những kỹ năng và kiến thức bên trên.

Bài 1: Điền dạng trúng của động kể từ nhập điểm trống

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) lớn the thể hình after work.

5. The mèo __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) lớn eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) lớn different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She _______ (study) hard sánh that she can get into a top university.

17. We _______ (travel) lớn different countries every summer.

18. The company _______ (develop) innovative products lớn stay ahead in the market.

19. He _______ (work) tirelessly lớn achieve his goals.

20. I _______ (work) as a Marketing editor at AHK company.

Đáp án

1. My friend lives in London.

2. They study English at the university.

3. We play football every weekend.

4. She usually goes lớn the thể hình after work.

5. The mèo sleeps on the sofa.

6. He likes lớn eat pizza.

7. I am watching a movie right now.

8. They travel lớn different countries every year.

9. We have lunch at 12 o’clock.

10. She is reading a book in the park.

11. He works as a teacher.

12. The train arrives at 8 a.m.

13. We drink coffee in the morning.

14. They play the guitar very well.

15. She teaches English at the language center.

16. She studies hard sánh that she can get into a top university.

17. We travel lớn different countries every summer.

18. The company develops innovative products lớn stay ahead in the market.

19. He works tirelessly lớn achieve his goals.

20. I work as a Marketing editor at AHK company.

Bài 2: Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Chọn dạng trúng của từ

1. Sarah ___________ (go/goes) lớn the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) lớn travel lớn new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Giải bài xích tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn

1. Sarah goes lớn the thể hình every day.

2. The students study hard for the exam.

3. My parents watch movies on weekends.

4. He plays basketball every Saturday.

5. She usually eats dinner at 7 p.m.

6. They visit their grandparents once a month.

7. Peter works as a doctor.

8. We lượt thích lớn travel lớn new places.

9. The dog barks at strangers.

10. He drinks coffee in the morning.

Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ mang đến sẵn

Bài 3: Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ mang đến sẵn

1. often / he / plays / football / on Sundays.

2. go / usually / lớn / we / the park / on weekends.

3. breakfast / have / I / at / 7 a.m.

4. English / she / teaches / at / a school.

5. reads / every / book / she / night / before / bed / a.

6. often/ go/ they/ hiking/ on weekends

7. she/ cook/ delicious meals/ always

8. alcohol/he/ never/ drink/

9. a walk/ in the evening/ we/ usually/ take

10. fast food/ I/ eat/ rarely

Giải bài xích tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn

present simple

1. He often plays football on Sundays.

2. We usually go lớn the park on weekends.

3. I have breakfast at 7 a.m.

4. She teaches English at a school.

5. She reads a book every night before bed.

Xem thêm: phân tử khối của brom

6. They often go hiking on weekends.

7. She always cooks delicious meals.

8. He never drinks alcohol.

9. We usually take a walk in the evening.

10. I rarely eat fast food.

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật toàn bộ những giới kể từ nhập giờ Anh bạn phải cầm vững

Bài 4: Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng bị động

1. They clean the house every week.

2. People speak English all over the world.

3. My sister cooks dinner every evening.

4. They repair cars in the garage.

5. We grow vegetables in our garden.

6. They clean the house every day.

7. He repairs the siêu xe at the garage.

8. She makes a cake for the các buổi party.

9. They grow vegetables in their garden.

10. We deliver the packages lớn customers.

11. He teaches English at the language school.

12. The waiter serves the customers in the restaurant.

13. They play basketball in the park.

14. The chef cooks delicious meals in the kitchen.

15. She writes the report for the meeting.

Giải bài xích tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn

1. The house is cleaned every week.

2. English is spoken all over the world.

3. Dinner is cooked by my sister every evening.

4. Cars are repaired at the garage.

5. Vegetables are grown in our garden.

6. The house is cleaned every day by them.

7. The siêu xe is repaired at the garage by him.

8. A cake is made by her for the các buổi party.

9. Vegetables are grown in their garden by them.

10. The packages are delivered lớn customers by us.

11. English is taught at the language school by him.

12. The customers are served in the restaurant by the waiter.

13. Basketball is played in the park by them.

14. Delicious meals are cooked in the kitchen by the chef.

15. The report is written for the meeting by her.

Đáp án bài xích tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn (present simple tense exercises)

Bài 5: Chọn đáp án trúng nhất

1. She _______ lớn the thể hình twice a week.

a) goes

b) go

c) is going

d) going

2. The book _______ by millions of people around the world.

a) reads

b) is reading

c) is read

d) read

3. They _______ English lessons online.

a) takes

b) taking

c) take

d) took

4. My friends _______ in a band together.

a) is playing

b) playing

c) plays

d) play

5. The sun _______ in the east and sets in the west.

a) is rising

b) rises

c) rise

d) rising

6. We _______ a lot of fun at the các buổi party last night.

a) has

b) have

c) had

d) having

7. The flowers _______ in the garden every spring.

a) blooms

b) is blooming

c) blooming

d) bloom

8. He _______ his homework every evening.

a) does

b) do

c) is doing

d) doing

9. The coffee _______ delicious.

a) taste

b) is tasting

c) tastes

d) tasting

10. We _______ for a walk in the park right now.

a) go

b) goes

c) are going

d) going

Giải bài xích tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn

1. a) goes

2. c) is read

3. c) take

4. d) play

5. b) rises

6. c) had

7. d) bloom

8. a) does

9. c) tastes

10. c) are going

Bài 6: Bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng phủ định

1. They always go lớn the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at home page.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going lớn bed.

Giải bài xích tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn

1. They don’t always go lớn the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at home page.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going lớn bed.

Bài 7: Viết lại những câu sau bên dưới dạng câu nghi vấn vấn

1. She lives in Thành Phố New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia TV - Kênh trực tuyến bóng đá hàng đầu

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m?

Trên phía trên những bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn tiên tiến nhất. Hy vọng nội dung bên trên tiếp tục giúp cho bạn hiểu rộng lớn về phong thái dùng dạng câu này. Hãy rèn luyện những dạng bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn (Present simple tense exercises) thiệt cần cù nhằm đạt được thành quả cao nhập tiếp thu kiến thức chúng ta nhé!