bài tập so sánh nhất

So sánh nhất nhập giờ Anh (superlative). Đây là dạng cấu tạo ngữ pháp được dùng rất rất thông dụng được vận dụng thông thường ngày và nhập lối hành văn tiếp xúc. So sánh nhất giúp đỡ bạn nhắc cho tới và nhấn mạnh vấn đề nhập sự vật, vấn đề được nhắc cho tới.

I. KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

1. Khái niệm về đối chiếu nhất

Thường được dùng nhằm đối chiếu một sự vật, hiện tượng lạ với toàn bộ những sự vật,hiện tượng lạ không giống nhập giờ Anh. Trong cấu tạo này, trước từng tính kể từ được dùng nhập câu sẽ có được thêm thắt kể từ “the”

Bạn đang xem: bài tập so sánh nhất

Số lượng đối tượng người sử dụng dùng làm đối chiếu thông thường kể từ  3 đối tượng người sử dụng trở lên trên nhằm mục tiêu thao diễn miêu tả một người hoặc vật mang trong mình một Điểm sáng nào là cơ hơn hẳn hơn nhiều đối với toàn bộ những đối tượng người sử dụng còn sót lại được nói tới.

2. Cấu trúc đối chiếu nhất

a. Tính kể từ ngắn

S + V + the + adj + EST ….

Ex:

- This shirt is the cheapest in the cửa hàng.

- Nam is the tallest in the class.

- She learns the best in her class.

b. Tính kể từ dài

S + V + the MOST + adj ….

Ex:

- This shirt is the most expensive in the cửa hàng.

- She is the most beautiful girl in the class.

- He is the most intelligent in his class.

- Trung is the most handsome boy in the neighborhood.

c. So sánh xoàng nhất

S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

Note: Một số tính kể từ bất qui tắc:

Tính từ

So sánh nhất

Good

The best

Bad

The worst

Much / many

The most

Little

The least

Far

Further

Happy

the happiest

Simple

the simplest

Narrow

the narrowest

Clever

the cleverest

>>> Xem thêm: So sánh rộng lớn nhập giờ Anh


II. NHỮNG QUY TẮC KHI SO SÁNH HƠN NHẤT

1. Quy tắc thay đổi đuôi tính từ

Tính kể từ đem nhị âm tiết tận nằm trong bởi vì –y sẽ là tính kể từ ngắn: happy, busy, lazy, easy …. Khi đối chiếu hơn thế thì thay đổi –y trở thành –i rồi thêm thắt –er; Khi đối chiếu nhất thay đổi –y trở thành –i rồi thêm thắt –est

Ex:

- She is busier than mạ.

- This is the easiest exercise in the test.

– Những tính kể từ ngắn ngủi kết đôn đốc bởi vì một phụ âm tuy nhiên ngay lập tức trước nó là vẹn toàn âm độc nhất thì tất cả chúng ta nhân song phụ âm lên rồi thêm thắt “er” nhập đối chiếu rộng lớn và “est” nhập đối chiếu nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)

– Những tính kể từ đem nhị vần,kết đôn đốc bằng văn bản “y” thì thay đổi “y” trở thành “i” rồi thêm thắt “er” nhập đối chiếu rộng lớn và “est” nhập đối chiếu nhất(ex:happy–>happier/happiest)

– Những tính từ/trạng kể từ phát âm kể từ nhị âm trở lên trên gọi là tính kể từ nhiều năm,một âm gọi là tính kể từ ngắn ngủi.Tuy nhiên,một số trong những tính kể từ đem nhị vần tuy nhiên kết đôn đốc bởi vì “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn coi là tính kể từ ngắn ngủi (ví dụ: slow–> slower)

2. Quy tắc nhấn mạnh vấn đề bởi vì té ngữ

So sánh nhất có thể được té nghĩa bởi vì “much” hoặc dùng cum kể từ “by far

- So sánh nhất rất có thể được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) nhập trước mẫu mã ví sánh

Most khi được sử dụng với nghĩa very (rất) thì ko có the đứng trước và không tồn tại ý niệm ví sánh

Ví dụ:

Xem thêm: công thức khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

He is the smartest by far.

3. Các dạng đối chiếu tối đa của một số trong những tính kể từ quánh biệt

Chú ý: sự khác lạ về chân thành và ý nghĩa trong những dạng thức đối chiếu của tính từ far

- Để biểu đạt đối chiếu về khoảng rời ra rộng lớn, tao rất có thể sử dụng further hoặc farther. 

Ví dụ: 

- She moved further down the road.  

- She moved farther down the road.

- Để biểu đạt đối chiếu về khoảng rời ra nhất, tao rất có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ:

- Let’s see who can run rẩy the furthest. 

- Let’s see who can run rẩy the farthest.

- Khi mong muốn thao diễn miêu tả ý “thêm” hoặc “nâng cao”, tao dùng further.

Ví dụ:

- My box is the largest one in our neighborhood.

- This is the smallest box I've ever seen.

- Your cát ran the fastest of any cát in the race.

- We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)


III. BÀI TẬP SO SÁNH NHẤT

Bài 1 Cho dạng trúng của từ

  1. She is by far the (rich) woman in Vietnam
  2. That was the (funny) thing vĩ đại bởi in this weather
  3. Thank you for the (deliciou) I have ever eaten
  4. Susie is the (prettiest) girl in our team
  5. I think that he is one of the (boring) people in the world
  6. I have had the (happy) days in my life
  7. What is the (popular) makeup look of young girls?
  8. This is a really good place. It’s one of the (best) destination in this city

Giải bài xích 1:

1. richest

2. Funniest

3. most delicious

4. prettiest

5. most boring

6. happiest

7. most popular

8. best

Bài 2: Hoàn trở thành những câu. Sử dụng (-est or most ...) + apreposition (of or in)

1. It's a very good room. It is the best room in the hotel

2. It's a very cheap restaurant. It's ..... the town

3. It was a very happy day. It was ..... my life

4. She's a very intelligent student. She ..... the class

5. It's a very valuable painting . It ..... the gallery

6. Spring is a very busy time for mạ. It ..... the year

7. It's a very good room. It is one of the best room in the hotel

8. He's a very rich man. He' s one ..... Britian

9. It's a very big castle. It ..... the team

10. She's a good player. She ..... the team

11. It was a very bad experience. It ..... my life

12. He's a very dangerous criminal. He ..... the country

Bài 3: Hoàn trở thành những câu. Sử dụng đối chiếu nhất nhập giờ anh hoặc đối chiếu hơn

1. We stayed at the .... khách sạn in the town (cheap)

2. Our khách sạn was .... phàn nàn all the others in the town (cheap)

3. The United States is very large, but Canada is .... . (large)

4. What's .... country in the world? (small)

5. I wasn't feeling well yesterday, but I feel a bit .... today (good)

6. It was an awful day. It was .... day of my life (bad)

7. What is .... sport in your country? (popular)

8. Evereet is .... mount ain in the world. It is .... phàn nàn any other mountain. (high)

9. We had a great holiday. It was one of .... holiday we've ever had (enjoyable)

10. I prefer this chair vĩ đại the other one. It's .... . (comfortable)

Xem thêm: tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ

11. What's .... way of getting from here vĩ đại the station? (quick)

12. Kevin and Sue have got three daughters .... is 14 years old (old)

Tất tần tật kỹ năng và bài xích tập dượt về thì vượt lên trước khứ trả thành