bài tập đánh trọng âm

Trọng âm là phần kỹ năng và kiến thức vô nằm trong cần thiết và xuất hiện nay xuyên thấu trong số bài xích đánh giá, bài xích thi đua ở những cung cấp học tập. Nắm vững vàng được kỹ năng và kiến thức trọng âm sẽ hỗ trợ những em triển khai xong dạng bài tập dượt trọng âm với điểm số tối đa, giống như cách tân và phát triển tài năng trình bày đương nhiên, chuẩn chỉnh chỉnh như người bạn dạng xứ!

I. Tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức về trọng âm

1. Các quy tắc tiến công trọng âm vô giờ Anh

1.1 Cách tiến công trọng âm của kể từ đem 2 âm tiết

Quy tắc 1: Đa số những danh kể từ và tính kể từ bao gồm nhị âm tiết vô giờ Anh thì trọng âm thông thường rớt vào âm tiết loại nhất.

Bạn đang xem: bài tập đánh trọng âm

Ví dụ: 

 • center /ˈsentər/
 • apple /ˈæp.əl/
 • angry /´æηgri/
 • happy/ ˈhæpi/… 

Quy tắc 2: Phần rộng lớn những động kể từ và giới kể từ đem nhị âm tiết thì trọng âm tiếp tục rớt vào âm tiết loại nhị.

Ví dụ: 

 • profess /prəˈfes/
 • enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/
 • between /bɪˈtwiːn/
 • among /əˈmʌŋ/… 

Quy tắc 3: Một số động kể từ nếu như đem âm tiết loại nhị là âm cộc thì trọng âm tiếp tục rớt vào âm tiết loại nhất.

Ví dụ: 

 • enter/ ˈentər/, 
 • brighten /ˈbraɪ.tən/…

Quy tắc 4: Danh kể từ hoặc tính kể từ chứa chấp nguyên vẹn âm nhiều năm ở âm tiết loại nhị thì trọng âm tiếp tục nhấn vô chủ yếu âm tiết cơ.

Ví dụ: 

 • belief /bɪˈliːf/
 • police /pəˈliːs/
 • perfume /pərˈfjuːm/
 • extreme /ɪkˈstriːm/
 • supreme /suːˈpriːm/… 

Quy tắc 5: Các kể từ số kiểm điểm vô giờ Anh tiếp tục nhấn trọng âm ở đuôi teen, nếu như kể từ kết đốc bởi vì đuôi nó thì trọng âm tiếp tục rơi ở âm tiết trước tiên. 

Ví dụ: 

 • thirteen /θɜːˈtiːn/ – thirty /ˈθɜː.ti/
 • fifteen /fɪf ˈtin/ – fifty /ˈfɪf.ti/…

null

1.2 Cách tiến công trọng âm của kể từ đem 3 âm tiết trở lên 

Quy tắc 6: Với danh kể từ đem tía âm tiết, nếu như âm tiết loại nhị đem âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm tiếp tục rớt vào âm tiết loại nhất.

Ví dụ: 

 • exercise /’eksəsaiz/
 • interview /ˈɪn.tə.vjuː/
 • hospital /ˈhɒs.pɪ.təl/…

Quy tắc 7: Danh kể từ, động kể từ, tính kể từ khi đem âm tiết cuối đem chứa chấp âm /ə/ hoặc /i/ và kết đốc là phụ âm thì trọng âm rớt vào âm tiết loại nhị.

Ví dụ: 

 • important /ɪmˈpɔː.tənt/
 • consider /kənˈsɪdər/
 • remember /rɪˈmembər/…

1.3 Cách tiến công trọng âm mang đến kể từ đem chi phí tố, hậu tố

Quy tắc 8: Các kể từ đem hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence,  – iar, – ience, – id, – eous, – idle, – ious, – ian, – ity thì trọng âm tiếp tục nhấn vô âm tiết ngay lập tức ở trước.

Ví dụ: 

 • nation /ˈneɪʃn/
 • similarity /ˌsɪm.ɪˈlær.ə.ti/
 • linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/
 • foolish /ˈfuːlɪʃ/
 • musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: Các kể từ đem hậu tố là – ee, – eer, – ique, – esque , – ain, – ese thì trọng âm rớt vào chủ yếu âm tiết cơ.

Ví dụ: 

 • Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/
 • engineer  /ˌen.dʒɪˈnɪər/
 • remain /rɪˈmeɪn/…

Quy tắc 10: Các kể từ thêm thắt hậu tố – ment, – ship, – ness, – en, – ful, – able, – er/or, – hood, – ing, – ous, – less thì trọng âm vẫn lưu giữ như ở kể từ gốc. 

Ví dụ: 

 • agreement /əˈɡriːmənt/
 • happiness /ˈhæpinəs/
 • reliable /rɪˈlaɪəbl/
 • poisonous /ˈpɔɪzənəs/
 • interesting /ˈɪn.tre.stɪŋ/… 

Quy tắc 11: Các kể từ đem hậu tố là – al, – ate, – gy, – phy, – graphy, – cy, – ity thì tiến công trọng âm vô âm tiết loại 3 từ vựng trí cuối kiểm điểm lên. 

Ví dụ: 

 • economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/
 • investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/
 • identity /aɪˈdɛntɪti/
 • photography /fəˈtɑːɡrəfi/
 • psychology /saɪˈkɒl.ə.dʒi/,... 

Quy tắc 12: Các kể từ kết đốc bởi vì những đuôi: how, what, where,... thì nhấn trọng âm chủ yếu vô âm tiết loại nhất.

Ví dụ: 

 • everywhere /ˈev.ri.weər/
 • somehow /ˈsʌm.haʊ/,...

Quy tắc 13: Các kể từ chứa chấp sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self thì trọng âm rớt vào chủ yếu những âm tiết này. 

Ví dụ: 

 • event /ɪˈvent/
 • protest /prəˈtest/
 • persist /pəˈsɪst/
 • contract /kənˈtrækt/
 • herself /hɜːˈself/
 • occur /əˈkɜːr/
 • contain /kənˈteɪn/…

Quy tắc 14: Đa số những chi phí tố không sở hữu và nhận trọng âm.

Ví dụ: 

 • dis’cover
 • re’write
 • im’possible
 • disa’bility… 

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘undergo…

Quy tắc 15: Trọng âm sẽ không còn rớt vào những âm yếu đuối như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: 

 • occur /əˈkɜːr/
 • persona /pəˈsəʊ.nə/…

Xem thêm: 

=> 13 QUY TẮC TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

=> TỔNG HỢP CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHỚ NHẤT

null

2. Trọng âm giờ Anh vô câu

Trong giờ Anh, không chỉ có kể từ đem trọng âm tuy nhiên trọng âm cũng xuất hiện nay vô câu. Trọng âm của một câu rớt vào kể từ được trừng trị âm lớn, nhấn mạnh vấn đề nhằm thể hiện nay ý ham muốn, thông điệp ham muốn truyền đạt. Việc nhấn trọng âm thích hợp vô câu sẽ hỗ trợ tạo ra âm điệu, mang tới sắc thái đương nhiên vô tiếp xúc. 

Ví dụ: 

 • She is my girlfriend. (Nhấn mạnh đối tượng người tiêu dùng, đó là cô ấy chứ không cần cần ai không giống.)
 • She is my girlfriend. (Nhấn mạnh nguyệt lão quan liêu hệ)

Vậy thực hiện thế này nhằm xác lập trọng âm vô câu? Các kể từ vô câu thông thường được chia thành nhị loại: 

2.1 Các kể từ đem chứa chấp nội dung (content words): được nhấn trọng âm

Chúng tớ thông thường nhấn trọng âm vô những kể từ quan niệm ý nghĩa sâu sắc chủ yếu, cần thiết và thể hiện nay nội dung vô câu. Cụ thể:

 • Động kể từ chính: sell, bought, listening…
 • Danh từ: car, weather, flower,...
 • Tính từ: beautiful, cheap, rich,...
 • Trạng từ: happily, quickly,...
 • Trợ động kể từ (dạng phủ định): don’t, can’t,...
 • Đại kể từ chỉ định: this, that, those, these
 • Từ nhằm hỏi: Who, Where, How,... 

Ví dụ:

 • My mom is cooking dinner
 • You aren’t listening lớn bu.
 • What do they want lớn do

2.2 Từ nằm trong cấu hình (structure words): không sở hữu và nhận trọng âm

 • Đại từ: we, they, he…
 • Giới từ: by, on, at… 
 • Mạo từ: a, an, the… 
 • Từ nối: and, because…
 • Trợ động từ: can, must,...
 • Động kể từ “tobe”: is, am, are

Xem thêm: 

=> LỘ TRÌNH CHUẨN GIÚP “NÂNG CẤP” PHÁT ÂM TIẾNG ANH TRONG 1 THÁNG

=> CHINH PHỤC BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG ANH IPA DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

II. Tổng thích hợp một số trong những bài xích tập dượt về trọng âm 

Bài tập dượt 1. Bài tập dượt trọng âm 2 âm tiết

Tìm kể từ đem trọng âm không giống với những kể từ còn lại 

1. A. darkness B. sister C. market D. remark

2. A. begin B. comfort C. apply D. suggest

3. A. direct B. idea C. suppose D. figure

4. A. revise B. amount C. village D. desire

5. A. standard B. happen C. handsome D. destroy

6. A. provide B. product C. promote D. profess

7. A. consist  B. carry C. remove D. protect

8. A. provide B. listen C. repeat D. collect

9. A. study B. delete C. reward D. survive

10. A. connect B. travel C. deny D. return

11. A. impress B. favor C. occur D. police

12. A. regret B. selfish C. purpose D. preface

13. A. govern B. cover C. perform D. father

14. A. writer B. teacher C. builder D. career

15. A. morning B. college C. arrive D. famous

16. A. contain B. express C. carbon D. obey

17. A. study B. knowledge C. precise D. message

18. A. private B. provide C. arrange D. advise

19. A. devote B. compose C. purchase D. advise

20. A. supper B. tư vấn C. supply D. supreme

21. A. rescue B. request C. receive D. repeat

22. A. hundred B. thousand C. relic D. relax

23. A. award B. enroll C. music D. below

24. A. champion B. matches C. direct D. famous

25. A. abroad B. active C. address D. attend

26. A. arrow B. arrive C. arrest D. about

27. A. excuse B. suburb C. garden D. swimming

28. A. tenant B. common C. rubbish D. machine

29. A. Christmas B. champion C. chemise D. chimney

30. A. crowded B. language C. practice D. propose

Đáp án

1. D

2. B

3. D

4. C

5. D

6. B

7. B

8. B

9. A

10. B

11. B

12. A

13. C

14. D

15. C

16. C

17. C

18. A

19. C

20. A

21. A

22. D

23. C

24. C

25. B

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

null

Bài tập dượt 2. Bài tập dượt trọng âm 3 âm tiết trở lên

Tìm kể từ đem trọng âm không giống với những kể từ còn lại 

1. A. powerful B. proposal C. athletic D. position

2. A. example B. exercise C. exactly D. exporting

3. A. explosive B. exploring C. expression D. excellence

4. A. dividend B. division C. distinctive D. disgusting

5. A. family B. enemy C. assembly D. harmony

6. A. assistant B. difficult C. important D. encourage

7. A. reference B. coverage C. positive D. referee

8. A. example B. paragraph C. telephone D. favorite

9. A. discover B. appointment C. important D. telescope

10. A. partner B. excuse C. apple D. parents

11. A. eleven B. yesterday C. attitude D. evening

12. A. recognize B. interfere C. clarify D. tolerate

13. A. marvelous B. courageous C. delicious D. religious

14. A. animal B. bacteria C. habitat D. pyramid

15. A. wonderful B. beautiful C. colorful D. successful

16. A. fantastic B. gymnastics C. politics D. emphatic

17. A. difficulty B. equality C. simplicity D. discovery

18. A. pollution B. excitement C. usually D. remember

19. A. encourage B. tropical C. discover D. advancement

20. A. atmosphere B. Atlantic C. athletics D. Canadian

21. A. tomorrow B. continue C. popular D. informing

22. A. population B. communicate C. ability D. continuum

23. A. committee B. comedian C. communist D. completion

24. A. company B. atmosphere C. customer D. employment

25. A. century B. evening C. exciting D. managing

26. A. biology B. absolutely C. photography D. geography

27. A. politics B. literature C. chemistry D. statistic

28. A. profitable B. reliable C. dependable D. forgettable

29. A. likeable B. oxygen C. museum D. energy

Xem thêm: trong phong trào dân chủ 1936 1939 nhân dân việt nam đã

30. A. apology B. stupidity C. generously D. astronomy

Đáp án:

1. A

2. B

3. D

4. A

5. C

6. B

7. D

8. A

9. D

10. B

11. A

12. B

13. A

14. B

15. D

16. C

17. A

18. C

19. B

20. A

21. C

22. A

23. C

24. D

25. C

26. B

27. D

28. A

29. C

30. C

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

Bài tập dượt 3. 30 câu bài xích tập dượt trọng âm thi đua trung học phổ thông quốc gia

Tìm kể từ đem trọng âm không giống với những kể từ còn lại 

1. A. education B. development C. economic D. preparation

2. A. attend B. option C. percent D. become

3. A. literature B. entertainment C. recreation D. information

4. A. attractive B. perception C. cultural D. expensive

5. A. chocolate B. structural C. important D. national

6. A. cinema B. position C. family D. popular

7. A. natural B. department C. exception D. attentive

8. A. economy B. diplomacy C. informative D. information

9. A. arrest B. purchase C. accept D. forget

10. A. expertise B. cinema C. recipe D. similar

11. A. government B. musician C. disgusting D. exhausting

12. A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment

13. A. engineer B. corporate C. difficult D. different

14. A. popular B. position C. horrible D. positive

15. A. selfish B. correct C. purpose D. surface

16. A. permission B. computer C. million D. perfection

17. A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful

18. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious

19. A. document B. comedian C. perspective D. location

20. A. provide B. product C. promote D. profess

21. A. different B. regular C. achieving D. property

22. A. education B. community C. development D. unbreakable

23. A. politics B. deposit C. conception D. occasion

24. A. prepare B. repeat C. purpose D. police

25. A. preface B. famous C. forget D. childish

26. A. cartoon B. western C. teacher D. theater

27. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan

28. A. scientific B. ability C. experience D. material

29. A. complain B. luggage C. improve D. forgive

30. A. offensive B. delicious C. dangerous D. religious

Đáp án

1. B

2. B

3. A

4. C

5. B

6. B

7. A

8. D

9. B

10. A

11. A

12. D

13. A

14. B

15. B

16. C

17. C

18. C

19. A

20. B

C

A

A

C

C

A

C

A

B

C

Bài tập dượt 4. Chọn kể từ đem chứa chấp lốt nhấn không giống với những kể từ còn lại 

1. A. character B. publisher C. wonderful D. understand

2. A. dependable B. reliable C. remarkable D. knowledgeable

3. A. detective B. romantic C. history D. adventure

4. A. biography B. historic C. discover D. authorship

5. A. imaginary B. scientific C. advantage D. reviewer

6. A. regulator B. personal C. referee D. dangerous

7. A. procedure B. indicate C. forefinger D. enemy

8. A. whenever B. mischievous C. hospital D. separate

9. A. introduce B. delegate C. marvelous D. currency

10. A. develop B. conduction C. partnership D. majority

11. A. counterpart B. measurement C. romantic D. attractive

12. A. government B. technical C. parallel D. understand

13. A. Pyramid B. Egyptian C. belongs D. century

14. A. construction B. suggestion C. accurate D. hi-jacket

15. A. elegant B. regional C. musical D. important

16. A. difference B. suburban C. Internet D. character

17. A. beautiful B. effective C. favourite D. popular

18. A. attraction B. government C. borrowing D. visitor

19. A. difficult B. individual C. population D. unemployment

20. A. capital B. tradition C. different D. opera

Đáp án

1. D

2. D     

3. C

4. D   

5. B

6. C

7. A

8. A

9. A

10. C

11. C

12. D

13. C

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

19. A

20. B

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới những quy tắc nhấn trọng âm vô giờ Anh. Hy vọng nội dung bài viết của Langmaster đang được hỗ trợ mang đến chúng ta những vấn đề hữu ích. Đừng quên triển khai xong những bài tập dượt trọng âm kể từ đem 2 âm tiết, 3 âm tiết bên dưới nhằm thạo cơ hội trừng trị âm, đạt điểm trên cao khi thực hiện bài xích đánh giá, thi tuyển nhé!