bai tap cau bi dong

Câu thụ động (Passive voice) là vấn đề ngữ pháp thân thuộc trong những kỳ đua giờ đồng hồ Anh. Để tóm cứng cáp cấu tạo này, hãy nằm trong ELSA Speak ôn luyện qua loa 100 bài bác luyện câu thụ động tiếp sau đây nhé.

Lý thuyết câu thụ động vô giờ đồng hồ Anh

Câu thụ động thông thường dùng làm nhấn mạnh vấn đề cửa hàng – người hoặc vật đang được Chịu đựng hiệu quả từ là một hành vi.

Bạn đang xem: bai tap cau bi dong

Kiểm tra vạc âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tướng start recording!

Recording... Click to tướng stop!

loading

Cấu trúc:

S+ be + V3 + (by +n)

Ví dụ:

  • Câu mái ấm động: He bought a new xế hộp yesterday. (Anh ấy đang được mua sắm một con xe mới nhất trong ngày hôm qua.)
  • Câu bị động: A new xế hộp was bought by him yesterday. (Một con xe mới nhất đã và đang được anh ấy mua sắm vô trong ngày hôm qua.)

Cấu trúc câu thụ động của 12 thì vô giờ đồng hồ Anh:

ThìCấu trúcVí dụ
Present simple

(Hiện bên trên đơn)

S + am/is/are + V3The floor is cleaned everyday.

Sàn mái ấm được vệ sinh dọn thường ngày.

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + were/was + V3 My xe đạp was fixed yesterday.

→ Xe giẫm của tôi đã và đang được sửa ngày trong ngày hôm qua rồi.

Future Simple

(Tương lai đơn)

S + will be + V3 These goods will be sold in 2 months. 

→ Những sản phẩm & hàng hóa này sẽ tiến hành chào bán vô 2 mon nữa.

Present continuous

(Hiện bên trên tiếp diễn)

S + am/is/are + being + V3The house is being painted now. 

Ngôi mái ấm đang rất được tát vô thời điểm này.

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn) 

S + were/was + being + V3The trees were being cut at 6 PM yesterday. 

Những loại cây này đã biết thành chặt vô 6 giờ chiều trong ngày hôm qua.

Future continuous

(Tương lai tiếp diễn)

S + will be + being + V3The animals will be being fed by zookeepers at 7 AM tomorrow. 

Các loài vật sẽ tiến hành nhân viên cấp dưới sở thú mang đến ăn vô 7 giờ ngày mai.

Present perfect

(Hiện bên trên trả thành)

S + has/have + been + V3This road has not been used for 2 years.

Con đàng này đang không được dùng hai năm rồi.

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

S + had + been + V3The exercises had been done by them.

Bài luyện đã và đang được Cửa Hàng chúng tôi hoàn thành xong hoàn thành.

Future perfect 

(Tương lai trả thành)

S + will have + been + V3This essay will have been finished by 6 o’clock.

Bài luận này sẽ tiến hành hoàn thành xong trước 6 giờ.

Present perfect continuous

(Hiện bên trên hoàn thành xong tiếp diễn)

S + have/has + been + being + V3The robbers have been being looked for by the police day and night. 

Những thương hiệu cướp đã biết thành công an săn lùng ráo riết ngày tối.

Past perfect continuous

(Quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn)

S + had + been +being + V3The door had been knocking since we came in.

Cánh cửa ngõ bị gõ liên tiếp kể từ lúc Cửa Hàng chúng tôi vào trong nhà.

Future perfect continuous 

(Tương lai hoàn thành xong tiếp diễn)

S + will  have + been +being + V3The piano will have been being played when she comes at 6 PM.

Piano sẽ tiến hành tiến công khi cô ấy cho tới vô khi 6 giờ chiều.

Cách quy đổi câu dữ thế chủ động thanh lịch câu bị động

Bước 1: Xác lăm le những trở thành phần: S, V, O và thì của động kể từ vô câu

Bước 2: Chuyển O (câu mái ấm động) → S (câu bị động)

Bước 3: Chuyển S (câu mái ấm động) → by O (câu bị động). 

Bước 4: V chủ yếu (câu mái ấm động) → be + V3 (câu bị động).

Lưu ýVí dụ
S (câu mái ấm động) là: People, everyone, someone, anyone. 

→ cũng có thể lược vứt vô câu thụ động.

Someone turned on the air conditioner.

→ The air conditioner was turned on.

Ai này đã nhảy máy giá buốt lên.

S (câu mái ấm động) chỉ người/vật thẳng tạo nên hành vi. 

→ By O

The cake is being cut by him.  

Chiếc bánh được tách bởi vì anh tao.

S (câu mái ấm động) chỉ người/vật con gián tiếp tạo nên hành vi. 

→ With O

The cake is being cut with a knife.  

→ Chiếc bánh được tách bởi vì con cái dao.

>>Có thể các bạn quan liêu tâm: Câu thụ động thì thời điểm hiện tại đơn

Trọn cỗ 100 câu bài bác luyện thụ động [có đáp án chi tiết]

Bài luyện câu thụ động cơ bạn dạng với đáp án

Bài luyện thụ động với những thì cơ bản

1. A woman feeds the lions.

The lions ________________________

A. are fed

B. were fed by a woman.

2. A boy broke the window.

The window _____________________

A. was broken

B. is broken by a boy.

3. Somebody has made a mistake.

A mistake _______________________

A. was made

B. has been made.

4. Everybody is going to tướng love him.

He _____________________________

A. is going to tướng be loved

B. was going to tướng be loved by everybody.

5. Cervantes wrote ‘Don Quixote’.

‘Don Quixote’ _______________________

A. was written by Cervantes.

B. has been written by Cervantes.

6. They are helping my brother.

My brother ________________

A. is being helped by them.

B. is being helped 

7. Pamela will drive the xe taxi.

The xe taxi ____________________

A. will been driven

B. will be driven by Pamela.

8. I was watering these trees.

These trees ___________________

A. were being watered

B. are being watered by má.

9. I will pay the bill in 2 months.

The bill__________________

A. will pay in 2 months

B. will be paid in 2 months

10. Hoa is reading comics now.

Comics_________________ now.

A. is read

B. is being read

Đáp án

12345678910
AABAABBABB

>> Xem thêm:

  • Bài luyện thì quá khứ đơn
  • Bài luyện câu điều kiện
  • Bài luyện câu tường thuật

Bài luyện Passive voice dạng câu hỏi

1. Do they teach English here?

 ……………………………………………………………………………

2. Will you invite her to tướng your wedding party?

……………………………………………………………………………

3. Has Tom finished the work?

……………………………………………………………………………

4. Did the teacher give some exercises?

……………………………………………………………………………

5. Have you finished your homework?

……………………………………………………………………………

6. How many games has the team played?

……………………………………………………………………………

7. Where vì thế people speak English?

……………………………………………………………………………

8. Who will look after the children for you?

……………………………………………………………………………

9. How long have they waited for the doctor?

……………………………………………………………………………

10. What time can the boys hand in their papers?

……………………………………………………………………………

11. Who lent you this book?

……………………………………………………………………………

12. How many marks does the teacher give you?

……………………………………………………………………………

Đáp án: 

1. Is English taught here?

2. Will she be invited to tướng your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has your homework been finished?

6. How many games have been played by the team?

7. Where is English spoken?

8. By whom are the children looked after?

9. How long has the doctor been waiting for?

10. What time can the boy’s papers be handed in?

11. By whom is this book lent to tướng you?

12. How many marks are you given by the teacher?

Bài luyện với 2 tân ngữ

1. The waiter brought má this dish.

……………………………………………………………………………

2. Our friends send these postcards to tướng us.

……………………………………………………………………………

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

……………………………………………………………………………

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

……………………………………………………………………………

5. You didn’t show má the special cameras.

……………………………………………………………………………

6. She showed her ticket to tướng the airline agent.

……………………………………………………………………………

7. He lends his friend his new shoes.

……………………………………………………………………………

8.She left her relatives five million pounds.

……………………………………………………………………………

9. The cửa hàng assistant handed these boxes to tướng the customer.

……………………………………………………………………………

10. The board awarded the first prize to tướng the reporter.

……………………………………………………………………………

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

Bài luyện câu thụ động với 2 tân ngữ

Đáp án:

1. This dish was brought to tướng má (by the waiter).

2. These postcards are sent to tướng us(by our friend).

3. This story was told to tướng them(by their grandmother) when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tim’s mother.

5. The special cameras weren’t shown to tướng má.

6. Her ticket was shown to tướng the airline agent (by her).

7. His new shoes are lent to tướng his friends (by him).

8. Five million pounds was left to tướng her relatives (by her).

9. These boxes were handed to tướng the customer (by the cửa hàng assistant).

10. The first prize was awarded to tướng the reporter (by the board).

Bài luyện gửi câu thụ động với động kể từ tường thuật

1. They told má that you were the best architect in this đô thị.

……………………………………………………………………………

2. She reported that the flowers were killed by frost.

……………………………………………………………………………

3. Some people inform má that the director is going to tướng take a business trip to tướng England.

……………………………………………………………………………

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.

……………………………………………………………………………

5. He discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

……………………………………………………………………………

6. They promise that the performance will start on time.

……………………………………………………………………………

7. He recommends that we should stay in the đô thị center.

……………………………………………………………………………

8. We believed that Alice would pass the driving test.

……………………………………………………………………………

9. The director notifies all the workers that they will have to tướng work extra hard this month.

……………………………………………………………………………

10. They have persuaded má that they will go with má to tướng the stadium.

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. I was told that you were the architect in this đô thị.

2. It was reported that the flowers were killed by frost./The flowers were reported to tướng be killed by frost.

3. I am informed that the director is going to tướng take a business trip to tướng England.

4. It was announced that the meeting was delayed until next week.

5. It was discovered that this cốt tông was grown in Egypt.

6. It is promised that the performance will start on time.

7. It is recommended that we stay in the đô thị center.

8. It was believed that Alice would pass the driving test.

9. All the workers are notified that they will have to tướng work extra hard this month.

10. I have been persuaded that they will go with má to tướng the stadium.

Chuyển câu thụ động với động kể từ sai bảo

1. I had my uncle paint my room last week.

……………………………………………………………………………

2. She will have má wash the dishes tomorrow.

……………………………………………………………………………

3. They have her tell the story again.

……………………………………………………………………………

4. John gets his sister to tướng clean his shirt.

……………………………………………………………………………

5. Anne had had a friend type her composition.

……………………………………………………………………………

6. Rick will have a barber cut his hair.

……………………………………………………………………………

7. I will get the dressmaker to tướng make a new dress.

……………………………………………………………………………

8. He got a mechanic to tướng repair his xế hộp.

……………………………………………………………………………

9. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer.

……………………………………………………………………………

10. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1. I had my room painted last week.

2. She will have the dishes washed tomorrow.

3. They have the story told again.

4. John gets his shirt cleaned.

5. Anne has had her composition typed.

6. Rick will have his hair cut.

7. I will get a new dress made.

8. He got his xế hộp repaired.

9. We had this photograph taken when we were on holiday last summer.

10. The Greens had their carpet cleaned.

Bài luyện thụ động ôn đua THPTQG

Câu chất vấn Đáp án
1. “What a lovely dress you’re wearing!”

“Thank you. It …………… especially for má by my mother.”

A. is made

B. has made

C. made

D. was made

2. I don’t understand why the students didn’t keep silent while the speech …………A. has been made

B. was made

C. would be made

D. was being made

3. This is the first time I have seen this xế hộp. Where ………………?A. did it make

B. did it made

C. was it make

D. was it made

4. Today, many serious childhood diseases ……………….. by early immunization.A. are preventing

B. can prevent

C. prevent

D. can be prevented

5. Whole-grain food products …………….. in most large supermarkets across the United States and Canada.A. now can purchase

B. can now be purchased

C. now to tướng purchase

D. the purchase of which

6. All that rubbish will have to tướng be …………. at once.A. get rid of

B. got rid of

C. to tướng get rid of

D. getting rid of

7. “What happened to tướng the postman?”

“He …………………. to tướng a new town to tướng work.”

A. has sent

B. was send

C. was sent

D. sent

8. Excuse má. Is this seat………………?A. taking

B. took

C. occupy

D. taken

9. There’s somebody walking behind us. I think ………………. .A. we are following

B. we are being followed

C. we are followed

D. we are being following

10. We’re late. The film ……………… by the time we get to tướng the cinema.A. will already start

B. will be already started

C. will already have started

D. will be starting

11. I still can’t believe it. My bicycle ……………… some minutes ago.A. was stolen

B. was stealing

C. stolen

D. stole

12. Some funny ……………… in class yesterday.A. happened

B. was happened

C. happens

D. is happened

Đáp án:

1. D2. D3. D4. D
5. B6. B7. C8. D
9. B10. C11. A12. A
Bài luyện câu thụ động ôn đua THPTQG

Bài luyện thụ động dạng nâng cao

1. The boys pointed at the woman with a red hat.

……………………………………………………………………………………………………………

2. They have provided the poor with food and clothing.

……………………………………………………………………………………………………………

3. People speak English in almost every corner of the world.

……………………………………………………………………………………………………………

4. You mustn’t use that machine after 7:30 p.m.

……………………………………………………………………………………………………………

5. After class, they always erase the chalkboard.

……………………………………………………………………………………………………………

6. The company paid má a lot of money to tướng vì thế the job.

……………………………………………………………………………………………………………

7. The headmaster gave each of us two exercise books.

……………………………………………………………………………………………………………

8. Someone will tell him that story.

……………………………………………………………………………………………………………

9. They have sent enough money to tướng those poor families.

……………………………………………………………………………………………………………

10. They have given women in most countries the right to tướng vote.

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. The woman with a red hat was pointed at by the boys.

2. The poor have been provided with food and clothing.

3. English is spoken in almost every corner of the world.

4. That machine mustn’t be used after 7:30 p.m.

5. After class, the chalkboard is always erased.

6. I was paid a lot of money to tướng vì thế the job by the company.

7. Each of us was given two exercise books by the headmaster.

8. He will be told that story.

Xem thêm: vai trò của không khí

9. Those poor have been sent enough money.

10. Women in most countries have been given the right to tướng vote.

Trên trên đây những bài bác luyện câu thụ động tuy nhiên ELSA Speak đang được tổ hợp được. Quý khách hàng hãy luyện thiệt luyện siêng năng nhằm đoạt được mái ấm điểm ngữ pháp này và đạt điểm số cao trong mỗi kỳ đua tới đây nhé.