bài 104 ôn tập về phép cộng phép trừ


Giải Bài 104 : Ôn tập luyện về phép tắc nằm trong, phép tắc trừ phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 111, 112, 113, 114 sách VNEN toán lớp 5 với lời nói giải dễ dàng hiểu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 104 ôn tập về phép cộng phép trừ

Chơi trò đùa “Hái hoa toán học” :

– Mỗi group cử đại diện thay mặt hái một hoa lá, bên trên cơ đem ghi phép tắc tính nằm trong, trừ với những số đương nhiên, phân số hoặc số thập phân. Cùng nhau tính và lý giải cơ hội triển khai.

Ví dụ : 

– Nhóm nào là tính thời gian nhanh, đích, lý giải mạch lạc tiếp tục thắng cuộc.

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số đương nhiên tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó tính bám theo trật tự kể từ nên thanh lịch trái ngược.

- Muốn nằm trong nhì phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số thập phân tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, vết phẩy trực tiếp nhau, tiếp sau đó tính bám theo trật tự kể từ nên thanh lịch trái ngược.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ : 

\(\dfrac{3}{8} + \dfrac{9}{5} = \dfrac{{15}}{{40}} + \dfrac{{72}}{{40}} = \dfrac{{87}}{{40}}\)

\(\dfrac{5}{7} - \dfrac{4}{9} = \dfrac{{45}}{{63}} - \dfrac{{28}}{{63}} = \dfrac{{17}}{{63}}\)

Quảng cáo

Câu 2

a) Đọc nội dung sau :

b) Lấy một ví dụ minh họa rồi lý giải mang lại chúng ta nghe.

Phương pháp giải:

Đọc kĩ nội dung vô bảng rồi tự động lấy ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết:

Lấy ví dụ phép tắc nằm trong :

+) Tính hóa học gửi gắm hoán : a + b = b + a

Ví dụ :      40 + 60 = 60 + 40 = 100

+) Tính hóa học phối kết hợp  : (a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (18 + 25) + 75 = 18 + (25 + 75) = 118

+) Cộng với 0 : a + 0 = 0 + a

Ví dụ: 45 + 0 = 0 + 45 = 45

Lấy ví dụ phép tắc trừ :

+) 3579 – 3579 = 0

+) 1234 – 0 = 1234

Câu 3

Tính:

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số đương nhiên tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó tính bám theo trật tự kể từ nên thanh lịch trái ngược.

- Muốn nằm trong nhì phân số không giống kiểu số tớ quy đồng kiểu số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) những số thập phân tớ đặt điều tính sao cho những chữ số ở đứng thảng hàng trực tiếp cột cùng nhau, vết phẩy trực tiếp nhau, tiếp sau đó tính bám theo trật tự kể từ nên thanh lịch trái ngược.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Tính rồi test lại (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Muốn test lại phép tắc trừ tớ rất có thể lấy hiệu cùng theo với số trừ, nếu như được thành phẩm là số bị trừ thì phép tắc tính thực hiện đích. 

Lời giải chi tiết:

Câu 5

a) Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được \(\dfrac{3}{{10}}\) thể tích của bể. Hỏi Khi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào xác suất thể tích của bể ?

b) Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem nửa chu vi là 75m, chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều nhiều năm. Tính diện tích S mảnh đất nền cơ.

Phương pháp giải:

a) - Tính số phần thể tích của bể nhưng mà nhì vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là triển khai tính  \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \).

- Đổi thành phẩm một vừa hai phải tìm kiếm ra bên dưới dạng tỉ số xác suất.

b) - Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn bám theo Việc lần nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ.

- Tính diện tích S tớ lấy chiều nhiều năm nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi giờ cả nhì vòi vĩnh nằm trong chảy được số phần thể tích của bể là :

              \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} =  \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

               \(\dfrac{5}{10}=0,5 =  50\%\)  

                          Đáp số: \(50\%\) thể tích bể.

b) Ta đem sơ đồ vật :

Theo sơ đồ vật, tổng số phần đều bằng nhau là :

3 + 2 = 5 (phần)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 

Xem thêm: tỷ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

75 : 5 × 2 = 30 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

75 – 30 = 45 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

45 × 30 = 1350 (m2)

Đáp số : 1350m2.

Câu 6

a) \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{4}\,\,;\)                       \(\dfrac{7}{{12}} - \dfrac{2}{7} + \dfrac{1}{{12}}\,\,;\)               \(\dfrac{{}}{{}}\) \(\dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{5}{{17}} - \dfrac{4}{{17}}\)

b) \(675,39 + 342,14;\)                        \(563,87 + 403,13 – 328,35\)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất phép tắc nằm trong và phép tắc trừ thì tính theo thứ tự kể từ trái ngược thanh lịch nên.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{{20}} + \dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{{23}}{{20}}\,\,;\)

+) \(\dfrac{7}{{12}} - \dfrac{2}{7} + \dfrac{1}{{12}}\,\, = \dfrac{7}{{12}} + \dfrac{1}{{12}} - \dfrac{2}{7}\)

\( = \dfrac{8}{{12}} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{{14}}{{21}} - \dfrac{6}{{21}}\)\( = \dfrac{8}{{21}};\)

+) \(\dfrac{{12}}{{17}} - \dfrac{5}{{17}} - \dfrac{4}{{17}} = \dfrac{7}{{17}} - \dfrac{4}{{17}} \)\(= \dfrac{3}{{17}}\)

b) \(675,39 + 342,14 = 1017,53;\)

+) \(563,87 + 403,13 \,– 328,35\) \(= 967-328,35= 638,65\)

Câu 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù gửi gắm hoán và phối kết hợp của phép tắc nằm trong nhằm group những số đem tổng là số tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân đem tổng là số đương nhiên.

Lời giải chi tiết:

Câu 8

a) Không thẳng thực hiện phép tắc tính, em Dự kiến thành phẩm tìm \(x\) :

   \(x\) + 7,08 = 7,08                 \(\dfrac{3}{5} + x = \dfrac{6}{{10}}\)

b) Tìm \(x\) :

   \(x\) + 3,72 = 8,16            \(x\) – 0,25 = 3,148

Phương pháp giải:

a) sát dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vày chủ yếu số cơ.

b) sát dụng những quy tắc :

- Muốn lần số hạng không biết tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng vẫn biết.

- Muốn lần số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 7,08 = 7,08        

     \(x\) = 0 (vì 0 cùng theo với số nào thì cũng vày chủ yếu số đó).

+) \(\dfrac{3}{5}+ x = \dfrac{6}{10}\) 

Ta có :  \(\dfrac{6}{10} =\dfrac{6:2}{10:2}= \dfrac{3}{5}\)

Từ cơ tớ đem : \(\dfrac{3}{5} + x = \dfrac{3}{5}\).

Suy rời khỏi \(x = 0\), vì thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vày chủ yếu số cơ.

b) Tìm \(x\) : 

Câu 9

Giải Việc :

Một xã đem 540,8 ha khu đất trồng lúa. Diện tích khu đất trồng hoa thấp hơn diện tích S khu đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã cơ.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S khu đất trồng hoa tớ lấy diện tích S khu đất trồng lúa trừ lên đường 385,5ha.

- Tính tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã cơ tớ lấy diện tích S khu đất trồng lúa cùng theo với diện tích S khu đất trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trồng lúa: 540,8 ha

Trồng hoa: thấp hơn 385,5 ha

Tổng diện tích S: ...ha?

Bài giải

Diện tích khu đất trồng hoa là :

            540,8 – 385,5 = 155,3 (ha)

Tổng diện tích S khu đất trồng lúa và trồng hoa của xã này đó là :

             540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

                                  Đáp số : 696,1ha.

 Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 104 : Ôn tập luyện về phép tắc nằm trong, phép tắc trừ

    Giải Bài 104 : Ôn tập luyện về phép tắc nằm trong, phép tắc trừ phần hoạt động và sinh hoạt phần mềm trang 114 sách VNEN toán lớp 5 với lời nói giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: súng bên súng đầu sát bên đầu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.