a closer look 1 unit 8 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: a closer look 1 unit 8 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

1.  Match each word/phrase with a definition.  

(Điền từng kể từ hoặc cụm kể từ vào cụ thể từng khái niệm.)

trip                 travel                    epedition                      resort                      tour                           tour guide

1. A journey, usually for pleasure, to tướng visit different places: ___________

2. A place where a lot of people go on holiday: ___________

3. The act or activity of moving from one place to tướng another: ___________

4. A person who shows tourists around: ___________

5. A short journey to tướng a place, especially one for pleasure: ___________

6. An organised journey to tướng a place that is not easy to tướng reach: ___________

Lời giải chi tiết:

1. tour

2. resort

3. travel

4. tour guide

5. trip

6. expedition

1. A journey, usually for pleasure, to tướng visit different places: tour

(Một hành trình dài, thông thường mang lại thú vui, cho tới những vị trí không giống nhau: chuyến du lịch)  

2. A place where a lot of people go on holiday: resort

(Một vị trí điểm tuy nhiên rất đông người cho tới vô kì nghỉ: khu suy nghĩ dưỡng)

3. The act or activity of moving from one place to tướng another: travel

(Một sinh hoạt nhằm dịch chuyển từ là 1 vị trí cho tới vị trí khác: đi du lịch)

4. A person who shows tourists around: tour guide

(Người tuy nhiên dẫn khác nước ngoài lên đường tham lam quan: hướng dẫn viên du lịch)

5. A short journey to tướng a place, especially one for pleasure: trip

(Một hành trình dài ngăn cho tới một điểm, nhất là một điểm mang lại niềm vui: chuyến đi)

6. An organised journey to tướng a place that is not easy to tướng reach: expedition

(Một hành trình dài được tổ chức triển khai cho tới một điểm tuy nhiên ko dễ dàng và đơn giản nhằm cho tới được: chuyến thám hiểm)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Fill each blank with a word from the list. There are two extra words. 

 (Điền vào cụ thể từng dù trống rỗng một kể từ list. Có nhì kể từ quá.)

visit               travel              environment              holiday              book              guides              pleased              excurion              reasonable              trip

Would you lượt thích to tướng explore an exciting location? Do you want to tướng (1) _________ to tướng a beautiful, relaxing beach, and help to tướng save the environment? If the answer is yes, then you should (2) _________ your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3) _________. In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip to tướng help protect the local (4) _________. Call us today to tướng talk with one of our experienced tour (5) _________. We'll help you choose and plan a stimulating (6) _________ that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don't worry about the cost. Our prices are very (7) _________. Call right now at (048) 555-6788. You'll be (8) _________ with your EcoTours vacation.

Phương pháp giải:

- visit (v): tham lam quan

- travel (v): đi đi lại lại, du lịch             

- environment (n): môi trường             

- holiday (n): kì nghỉ              

- book (v): bịa đặt địa điểm trước             

- guides (n): phía dẫn              

- pleased (adj): hài lòng              

- excurion (n): thường xuyên du ngoạn              

- reasonable (adj): phù hợp lý             

- trip (n): chuyến đi

Lời giải chi tiết:

1. travel 2. book 3. visit 4. environment
5. guides 6. holiday 7. resonable 8. pleased

Would you lượt thích to tướng explore an exciting location? Do you want to tướng (1) travel to a beautiful, relaxing beach, and help to tướng save the environment? If the answer is yes, then you should (2) book your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3) visit. In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip to tướng help protect the local (4) environment. Call us today to tướng talk with one of our experienced tour (5) guides. We’ll help you choose and plan a stimulating (6) holiday that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don’t worry about the cost. Our prices are very (7) reasonable. Call right now at (048) 555-6788. You’ll be (8) pleased with your EcoTours vacation.

Giải thích:

(1) want to tướng + V(nguyên thể)

(2) should + V(nguyên thể)

(3) Thì lúc này đơn căn nhà ngữ "you" + V (nguyên thể)

(4) Sau mạo kể từ "the" và tính kể từ "local" cần thiết danh kể từ, local environment (n.p): môi trường thiên nhiên địa phương

(5) Cụm danh kể từ "tour guides" (hướng dẫn viên du lịch)

(6) Sau mạo kể từ "a" và tính kể từ "stimulating" cần thiết danh từ

(7) Cấu trúc: S (our prices) + be (are) + adv (very) + adj 

(8) Cấu trúc: S (you) + be (will be) + adj

Tạm dịch:

Bạn cũng muốn mày mò một vị trí thú vị? quý khách hàng cũng muốn phượt cho tới một bãi tắm biển tự do thoải mái và xinh đẹp mắt và gom đảm bảo môi trường thiên nhiên. Nếu câu vấn đáp là với, chúng ta nên được sắp xếp một kỳ nghỉ ngơi với EcoTours. Tại EcoTours, Cửa Hàng chúng tôi giúp cho bạn tận thưởng kỳ nghỉ ngơi và học hỏi và chia sẻ nhiều hơn thế về những điểm chúng ta tham lam quan tiền. Thêm vô cơ Cửa Hàng chúng tôi cho chính mình ngân sách một đô la vô kỳ nghỉ ngơi để giúp đỡ đảm bảo môi trường thiên nhiên địa hạt. Hãy gọi mang lại Cửa Hàng chúng tôi và kể mang lại Cửa Hàng chúng tôi nghe về một trong mỗi chỉ dẫn tour tuy nhiên chúng ta và được hưởng thụ. Chúng tôi tiếp tục giúp cho bạn lựa chọn và lên plan cho 1 kỳ nghỉ ngơi sôi động tương thích cho chính mình. Những kỳ nghỉ ngơi của tất cả chúng ta chắc chắn rằng ko hề nhàm ngán. Đừng lo ngại về ngân sách. Giá cả của Cửa Hàng chúng tôi rất rất phải chăng. Gọi mang lại Cửa Hàng chúng tôi ngay lập tức giờ đây (048) 555 - 6788. quý khách hàng tiếp tục lý tưởng với kỳ nghỉ ngơi EcoTours.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use the words below to tướng complete the compound nouns that match the definitions. 

(Sử dụng kể từ tiếp sau đây nhằm hoàn thiện danh kể từ ghép phù phù hợp với những khái niệm.)

lag                             in                     season                              over                      back                     stop

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet _____

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: draw _____

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stop _____

4. A popular time of the year for holidays: peak _____

5. The place where you go first when you arrive at an airport, to tướng show your ticket: check-_____

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus _____

Lời giải chi tiết:

1. jet lag

2. drawback

3. stopover

4. peak season

5. check-in

6. bus stop

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet lag

(Cảm giác mệt rũ rời và hoang mang và sợ hãi về thời hạn sau đó 1 chuyến cất cánh dài: say máy bay)  

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: drawback

(Một bất lợi hoặc yếu tố cái tuy nhiên thực hiện cho 1 ý tưởng phát minh trở thành không nhiều lôi cuốn hơn: cản trở)

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stopover

(Một thời hạn nghỉ ngơi ngắn ngủi ở điểm nào là cơ đằm thắm nhì phần của một hành trình: điểm giới hạn chân)  

4. A popular time of the year for holidays: peak season

(Một khoảng chừng thời hạn thông dụng vô năm nhằm nghỉ ngơi mát: mùa cao điểm)

5. The place where you go first when you arrive at an airport, to tướng show your ticket: check-in

(Một điểm tuy nhiên chúng ta lên đường trước tiên khi chúng ta cho tới trường bay, nhằm trình vé của bạn: làm thủ tục)

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus stop

(Một điểm ở một phía lối của tuyến đường với biển cả báo, điểm xe pháo buýt giới hạn lại: điểm giới hạn xe pháo bus)  

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences using the compound nouns below. 

 (Hoàn trở thành những câu dùng danh kể từ ghép tiếp sau đây.)

swimming pool                  touchdown                checkout                  pile-up             mix-up               full board

1. The _______ time is 12 noon at this khách sạn.

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a _______.

Xem thêm: số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

3. There was a _______ with our tickets – we were charged for one-way tickets and not a round trip.

4. The motorway was blocked because there had been a _______.

5. After _______, please remain seated until the aircraft comes to tướng a standstill outside the terminal building.

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and _______.

Phương pháp giải:

swimming pool: hồ nước bơi                

touchdown: hạ cánh               

checkout: trả phòng                  

pile-up: vụ đâm xe            

mix-up: sự sai sót lẫn              

full board: công ty ăn ở hoàn hảo gói

Lời giải chi tiết:

1. checkout

2. swimming pool

3. mix-up

4. pile-up

5. touchdown

6. full board

1. The checkout time is 12 noon at this khách sạn.

(Thời gian giảo trả chống là 12 giờ trưa bên trên hotel.)

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a swimming pool.

(Hãy chắc chắn rằng rằng tất cả chúng ta ở một hotel với hồ nước tập bơi.)

3. There was a mix-up with our tickets - we were charged for one-way tickets and not a round trip.

(Có một sự lầm lẫn với vé của bọn chúng tôi- Cửa Hàng chúng tôi bị tính phí vé một chiều ko cần vé hoàn hảo gói)

4. The motorway was blocked because there had been a pile-up.

(Đường đường cao tốc bị ngăn vì thế với vụ đâm xe pháo.)

5. After touchdown, please remain seated until the aircraft comes to tướng a standstill outside the terminal building.

(Sau Lúc hạ cánh phấn khởi lòng ngồi lại cho tới Lúc máy cất cánh cho tới trạm giới hạn của phía bên ngoài của trạm ngóng.)

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and full board.

(Ở hotel, bạn cũng có thể lựa chọn đằm thắm chống và bữa tiệc sáng sủa và ăn ngủ full.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat the following mini-talks, paying attention to tướng the tone in the questions.

(Nghe và tái diễn đoạn thủ thỉ ngắn ngủi sau, xem xét cho tới tông giọng của những thắc mắc.)

1. A: Where would you lượt thích to tướng go sightseeing?

(Bạn ham muốn lên đường nhìn ngắm ở đâu?)

   B: I'd lượt thích to tướng go to tướng nước Australia most of all.

(Tôi ham muốn cho tới Úc nhất.)

2. A: What vì thế you think of the newly discovered cave?

(Bạn suy nghĩ sao về một cuộc mày mò hố động mới?)

   B: Oh, fantastic.

(Ồ, thiệt tuyệt hảo.)

3. A: Have you been sightseeing all day?

(Bạn đã đi được nhìn ngắm một ngày dài hôm nay?)

    B: Yeah. We've been to tướng the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

(Đúng rồi. Chúng tôi đã đi được cho tới một ngôi miếu, quần thể vườn lan và chợ giời.)

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction?

(Ai Cập với cần là 1 trong những điểm lôi cuốn những du khách?)

B: Yes. Millions of people go there every year.

(Đúng rồi. Hàng triệu khách hàng phượt tiếp đây hàng năm.)

Lời giải chi tiết:

1. A: Where would you lượt thích to tướng go sightseeing ↷?

    B: I’d lượt thích to tướng go to tướng nước Australia most of all.

2. A: What vì thế you think of the newly discovered cave ↷?

    B: Oh, fantastic.

3. A: Have you been sightseeing all day ↷ ⤻?

    B: Yeah. We’ve been to tướng the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction ↷ ⤻?

   B: Yes. Millions of people go there every year.

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Mark the questions with falling or falling- rising arrows, and practise the conversation with a partner. Then listen to tướng kiểm tra your pronunciation.

(Đánh vết những thắc mắc với mũi thương hiệu trở xuống hoặc là đi xuống-lên, và thực hành thực tế cuộc đối thoại với bàn sinh hoạt. Sau cơ nghe nhằm đánh giá vạc âm của doanh nghiệp.)

Martin: What’s the matter, Janet?

(Có chuyện gì vậy Janet?)

Janet: I’m looking for my passport. It seems to tướng be lost.

(Tôi đang được dò xét hộ chiếu của tôi. Hình như nó bị thất lạc.)

Martin: Have you already searched your purse?

(Bạn đang được dò xét vô ví chưa?)

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses?

(Chưa, kính của tôi đâu rồi?)

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it?

(Nó rất có thể ở vô cặp của doanh nghiệp. Cặp đâu rồi?)

Janet: Oh, no, it’s not here. Have I dropped it on the plane?

(Ồ ko, nó không tồn tại ở trên đây. cũng có thể tôi đang được nhằm lại nó bên trên máy bay?)

Martin: Oh my God.

(Ôi Chúa ơi.)

Janet: What should I vì thế now?

(Bây giờ tôi nên thực hiện gì?)

Martin: Let’s report it to tướng the customs officer.

(Hãy báo với nhân viên cấp dưới thương chính.)

Lời giải chi tiết:

Martin: What’s the matter, Janet ↷?

Janet: I’m looking for my passport. It seems to tướng be lost.

Martin: Have you already searched your purse↷ ⤻?

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses ↷?

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it ↷?

Janet: Oh, no, it’s not here. Have I dropped it on the plane ↷ ⤻?

Martin: Oh my God.

Janet: What should I vì thế now ↷?

Martin: Let’s report it to tướng the customs officer.

Từ vựng

1. 

2.                                 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

8. 

9. 

10.