20phút bằng bao nhiêu giờ

20 phút bởi vì từng nào giờ, khí cụ thay đổi đơn vị chức năng thời hạn đơn giản và dễ dàng, đúng đắn nhất


Công cụ quy đổi thời hạn đơn giản và dễ dàng, đúng đắn nhất

Công cụ quy đổi thời gian

Bạn đang xem: 20phút bằng bao nhiêu giờ

Số cần thiết đổi

đổi từ

đổi sang

Xem thêm: pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

Xác nhận

Kết quả

Xem thêm: trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = trăng tròn phút

20 phút bởi vì từng nào giờ - trăng tròn m bởi vì từng nào h

Dựa vô thành quả của khí cụ bên trên tao với

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = trăng tròn phút

Các thành quả khác

20 phút quý phái những đơn vị chức năng khác
trăng tròn phút (m) 1200 giây (s)
trăng tròn phút (m) trăng tròn phút (m)
trăng tròn phút (m) 0.3333333333333333 giờ (h)
trăng tròn phút (m) 0.013888888888888888 ngày (d)
trăng tròn phút (m) 0.001984126984126984 tuần (w)
trăng tròn phút (m) 0.000496031746031746 mon (tháng)
trăng tròn phút (m) 0.0000380517503805175 năm (năm)
0.3333333333333333 giờ quý phái những đơn vị chức năng khác
0.3333333333333333 giờ (h) 1200 giây (s)
0.3333333333333333 giờ (h) 20 phút (m)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.3333333333333333 giờ (h)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.013888888888888888 ngày (d)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.001984126984126984 tuần (w)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.000496031746031746 mon (tháng)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.0000380517503805175 năm (năm)