without transportation our modern society could not

Câu hỏi:

18/07/2022 1,202

Bạn đang xem: without transportation our modern society could not

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 31 lớn 35. HOW TRANSPORTATION AFFECTS OUR LIFE?

Without transportation, our modern society could not (31) ___. We would have no metal, no coal and no oil nor would we have any products made from these materials. (32)____ we would have lớn spend most of our time raising food and food would be (33) __ lớn the kinds that could grow in the climate and soil of our neighborhood. Transportation also affects our lives in other ways. Transportation can tốc độ a doctor lớn the (34)____ of a sick person, even if the patients’ lives on an isolated farm. It can take police lớn the scene of a crime within a moment of being noticed. Transportation enables teams of athletes lớn compete in national and international sports contests. In time of (35) ___ transportation can rush aid lớn persons in areas stricken by floods, families and earthquakes.   Without transportation, our modern society could not (31) ___.

Without transportation, our modern society could not (31) ___.

B. exist

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: B

Giải thích:

A. establish (v): trở nên lập

B. exist (v): tồn tại

C. take place (v): xảy ra

D. happen (v): xảy ra

Dịch: Không đem giao thông vận tải, xã hội văn minh của tất cả chúng ta ko thể tồn bên trên.

Câu chất vấn nằm trong đoạn

Câu 2:

(32)____ we would have lớn spend most of our time raising food and ...

B. Besides

Đáp án chủ yếu xác

Xem tiếng giải

verified Lời giải của GV VietJack

Đáp án đúng: B

Giải thích:

A. Even: thậm chí

B. Besides: ngoài ra

C. Although: khoác dù

D. However: tuy rằng nhiên

Dịch: Ngoài đi ra, tất cả chúng ta tiếp tục nên dành riêng phần rộng lớn thời hạn nhằm thăm dò thức ăn

Câu 3:

... and food would be (33) __ lớn the kinds that could grow in the climate and soil of our neighborhood.

C. limited

Đáp án chủ yếu xác

Xem tiếng giải

verified Lời giải của GV VietJack

Đáp án đúng: C

Giải thích:

A. connected (v): kết nối

B. focused (v): tập luyện trung

C. limited (v): hạn chế

D. related (v): liên quan

Dịch: và sẽ ảnh hưởng giới hạn so với những loại hoàn toàn có thể cải cách và phát triển vô nhiệt độ và khu đất của điểm phụ cận của tất cả chúng ta.

Câu 4:

Transportation can tốc độ a doctor lớn the (34)____ of a sick person, even if the patients’ lives on an isolated farm.

Xem tiếng giải

verified Lời giải của GV VietJack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cụm: the side of: phía, bên

Dịch: Phương tiện vận fake hoàn toàn có thể đẩy mạnh bác bỏ sĩ cho tới mặt mũi người bệnh dịch, trong cả khi người mắc bệnh sinh sống vô một nông trại khác biệt.

Câu 5:

In time of (35) ___ transportation can rush aid lớn persons in areas stricken by floods, families and earthquakes.

A. disasters

Đáp án chủ yếu xác

Xem tiếng giải

verified Lời giải của GV VietJack

Đáp án đúng: A

Giải thích:

A. disasters (n): thảm họa

B. accidents (n): tai nạn

C. problems (n): vấn đề

D. wars (n): chiến tranh

Xem thêm: cực nam của nước ta nằm ở tỉnh nào

Dịch: Trong thời hạn xẩy ra thiên tai, giao thông vận tải hoàn toàn có thể hối hả cứu vãn trợ người dân ở những vùng bị lũ lụt, những mái ấm gia đình và động khu đất.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He was completely___________ by her tale of hardship.

A. taken away

B. taken down

C. taken in

D. taken up

Câu 2:

High blood pressure results from either an increased output of blood from the heart and an increased resistance lớn its flow through tiny branches of the arteries.

A. results from

B. increased

C. and

D. flow

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. orchard

B. orchestra

C. orchid

D. archive

Câu 4:

He was sánh engrossed in the book that he did not hear her footstep.

A. lost

B. bored

C. absorbed

D. tired

Câu 5:

Some film stars_______ difficult lớn work with.

A. are said be

B. are said lớn be

C. say lớn be

D. said lớn be

Câu 6:

The plant resembles grass in appearance. I couldn’t tell them apart.

A. takes after

B. distinguishes

C. differs

D. combines

Xem thêm: có bao nhiêu hình tam giác