trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 81,531

Bạn đang xem: trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây

A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.

C. Từ phản xạ của nhôm cacbua với nước. 

D.  A, C.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

CH3COONa  +NaOH à CH4 + Na2CO3

Al4C3  +12H2à 3CH4 + 4Al(OH)3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan hòa tan đảm bảo chất lượng vô dung môi này tại đây ?

A. Nước.

B. Benzen.

C. Dung dịch axit HCl.

D. Dung dịch NaOH. 

Câu 2:

Ankan có thương hiệu là :

A. 3- isopropylpentan.

B. 2-metyl-3-etylpentan.

C. 3-etyl-2-metylpentan.

D. 3-etyl-4-metylpentan.

Câu 3:

Cho iso-pentan ứng dụng với Br2 theo gót tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol vô ĐK độ sáng khuếch nghiền thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom đem công thức cấu trúc là :

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

Xem thêm: hãy nêu một số sự kiện chính của truyện thánh gióng

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Câu 4:

Nhiệt phân metan chiếm được lếu láo phù hợp X bao gồm C2H2, CH4 và H2. Tỉ khối tương đối của X đối với H2 vì như thế 5. Hiệu suất quy trình sức nóng phân là:

A. 50%

B. 60%

C. 70%

D. 80%

Câu 5:

Hợp hóa học Y đem công thức cấu trúc :

                 

Y rất có thể tạo nên đ­ược từng nào dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 6:

Ankan có thương hiệu là :

A. 2-metyl-2,4-đietylhexan.

B. 2,4-đietyl-2-metylhexan.

C. 3,3,5-trimetylheptan.

Xem thêm: nội quy thư viện trường thpt

D. 3-etyl-5,5-đimetylheptan.