tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2Với tiếng giải bài bác tập luyện Unit 10 lớp 9: A closer look 2 vô Unit 10: Space travel Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên lớp 9 dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 10.

Unit 10 lớp 9: A closer look 2

Unit 10 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10 a closer look 2

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 10 Space travel - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense. (Nhìn vào dòng xoáy thời hạn và đặt điều động kể từ vô ngoặc ở thì đúng)

Quảng cáo

1. Fruit flies (be sent) into space before Laika the dog (make) her space journey.

2. By the time Laika (become) the first astronaut dog, fruit flies already (be launched) into space.

3. Gagarin (fly) into space eight years before Armstrong (walk) on the moon.

4. When the USA (put) the first human on the moon, Russia already (send) the first human into space.

5. When Virgin Galactic (establish) in 2004, Dennis Tito already (travel) into space as a tourist.

Đáp án:

1. had been sent; made.

2. became; had (already) been launched

3. had flown; walked.

4. put; had (already) sent.

5. was established; had (already) travelled.

Giải thích:

1. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên khứ thì sử dụng vượt lên khứ hoàn thiện.

Quảng cáo

2. Dấu hiệu của thì vượt lên khứ trả thành: By the time + S1 + past simple, S2 + past perfect

3. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên khứ thì sử dụng vượt lên khứ hoàn thiện.

4. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên khứ thì sử dụng vượt lên khứ hoàn thiện.

5. Một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống vô vượt lên khứ thì sử dụng vượt lên khứ hoàn thiện.

Hướng dẫn dịch:

1. Ruồi giấm đã và đang được tiến hành không khí trước lúc chó Laika triển khai chuyến du hành không khí của chính nó.

2. Vào khi chó Laika trở nên chú chó du hành trước tiên, loài ruồi giấm đã và đang được phóng vô không khí rồi.

3. Gagarin tiếp tục cất cánh vô không khí 8 năm vừa qua Khi Armstrong quốc bộ bên trên mặt mũi trăng.

4. Khi nước Mỹ trả nhân loại trước tiên cho tới mặt mũi trăng, Nga đã lấy người trước tiên vô không khí rồi.

5. Khi Virgin Galactic được xây dựng vô năm 2004, Dennis Tito đang đi tới không khí như 1 khác nước ngoài rồi.

2. Had these moments already happened when the following people were born? Add the missing dates of birth vĩ đại the box, then choose an sự kiện from the timeline. Ask and answer questions about that sự kiện with a partner. (Có cần những khoảnh tự khắc này tiếp tục xẩy ra Khi những người dân tại đây được sinh ra? Thêm ngày sinh còn trống rỗng vô sườn, tiếp sau đó lựa chọn 1 sự khiếu nại kể từ loại thời hạn. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về việc khiếu nại cơ với chúng ta nằm trong học tập.)

Quảng cáo

Gợi ý:

1. A: Had you already been born when the Russian space dog Laika became the first animal vĩ đại orbit Earth in a spacecraft named Sputnik 2?

B: No, I hadn’t.

2. A: Had the American astronaut Neil Amstrong become the first human vĩ đại walk on the moon when Mr Phuong was born?

B: He had.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Quý Khách đã và đang được sinh đi ra Khi con cái chó thiên hà Laika của Nga trở nên động vật hoang dã trước tiên xoay quanh Trái khu đất vô một tàu thiên hà mang tên Sputnik 2 chưa?

B: Không, tôi không tồn tại.

2. A: Có cần căn nhà du hành thiên hà người Mỹ Neil Amstrong đang trở thành người trước tiên quốc bộ bên trên mặt mũi trăng Khi Mr Phương được sinh ra?

B: Anh ấy tiếp tục với.

3. Complete the following sentences with/without a relative pronoun. (Hoàn trở nên những câu sau với 1 đại kể từ mối liên hệ / hoặc không tồn tại đại kể từ quan tiền hệ)

1. This is the astronaut ________ visited our school last week.

2. This is the village ________ Helen Sharman, the first British astronaut, was born.

Quảng cáo

3. Can you talk more about the parabolic flights ________ you took for your training?

4. This is the museum ________ has some of the best rock collections in the country.

5. We'll explore inland Sweden and visit the summer house ________ Carin and Ola have built themselves.

6. This is the year ________ the first human walked on the moon.

Đáp án:

1. who/that2. where3. which/ that/ it4. which/that5. which/ that/ it6. when

Giải thích:

1. Dùng đại kể từ “who/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ người “astronaut”.

2. Dùng đại kể từ “where” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vị trí “vilage”.

3. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “flights”.

4. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “museum”.

5. Dùng đại kể từ “which/ that” thay cho mang lại danh kể từ chỉ vật “summer house”.

6. Dùng đại kể từ “when” thay cho mang lại danh kể từ chỉ thời hạn “the year”.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là căn nhà du hành tiếp tục thăm hỏi ngôi trường tao vô tuần vừa phải rồi.

2. Đây là ngôi xã điểm Helen Sharman, căn nhà du hành người Anh trước tiên, sinh đi ra.

3. Quý Khách nói theo một cách khác nhiều hơn nữa về chuyến cất cánh tạo ra môi trường thiên nhiên ko trọng tải nhưng mà chúng ta tiếp tục nhập cuộc đào tạo và giảng dạy không?

4. Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng với vài ba bộ thu thập đá rất tốt của vương quốc.

5. Chúng tao tiếp tục mày mò vùng trong nước của Thụy Điển và thăm hỏi căn nhà ngày hè nhưng mà Carin và Ola tiếp tục tự động xây.

6. Đây là năm nhưng mà nhân loại trước tiên quốc bộ bên trên mặt mũi trăng.

4. Combine each pair of sentences into one, using the prompts provided. (Kết thích hợp từng cặp câu trở nên một câu, dùng khêu gợi ý tiếp tục mang lại.)

Xem thêm: tỉnh nào sau đây thuộc đông bắc

1. The class watched a film yesterday. The film was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut. The astronaut travelled into space in 1961.

3. This is the man. He works for NASA.

4. The team plays on the left. The team has never won the championship.

5. This article describes a ground-breaking space mission vĩ đại land on a comet. The mission is called Rosetta.

6. The Rosetta mission has a task. The task is comparable vĩ đại a fly trying vĩ đại land on a speeding bullet.

Đáp án:

1. The film which/that/X the class watched yesterday was about the Apollo 13 space mission.

2. We read about an astronaut who travelled into space in 1961.

3. This is the man who works for NASA.

4. The team who/that plays on the left has never won the championship.

5. The ground-breaking space mission which/that/X this article describes is called Rosetta.

6.The task which/that/X the Rosetta mission has is comparable vĩ đại a fly trying vĩ đại land on a speeding bullet.

Giải thích:

who: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện công ty ngữ hoặc tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó.

whom: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó. 

which: là đại kể từ mối liên hệ chỉ vật, đứng sau danh kể từ chỉ vật nhằm thực hiện công ty ngữ (Subject) hoặc tân ngữ mang lại động kể từ đứng sau nó.

that: là đại kể từ mối liên hệ chỉ khắp cơ thể lộn vật. That rất có thể được sử dụng thay cho mang lại who, whom, which vô mệnh đề mối liên hệ xác lập .

whose: là đại kể từ mối liên hệ chỉ chiếm hữu, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ.

when: là đại kể từ mối liên hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ chỉ thời hạn.

where: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở, được sử dụng thay cho mang lại at/ in/ vĩ đại which, there.

why: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ nguyên nhân, đứng sau the reason, được sử dụng thay cho mang lại for which.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là phi hành gia đang đi đến thăm hỏi ngôi trường tôi tuần trước đó.

2. Đây là ngôi xã điểm nhưng mà Helen Sharman, phái đẹp phi hành gia người Anh trước tiên được sinh đi ra.

3. Quý Khách nói theo một cách khác nhiều hơn nữa về chuyến cất cánh tế bào phỏng loại nhưng mà chúng ta tiếp tục nhập cuộc trong lần huấn luyện?

4. Đây là viện kho lưu trữ bảo tàng điểm với bộ thu thập đá đẹp tuyệt vời nhất nước.

5. Chúng tôi tiếp tục mày mò thâm thúy phía bên trong Thụy Điển và tham lam quan tiền căn nhà ngày hè loại nhưng mà Carin và Ola chủ yếu tay xây nên.

6. Đây là năm nhưng mà nhân loại trước tiên lên đường bên trên mặt mũi trăng.

5. In pairs, use the information from the timeline vĩ đại talk about someone, something, or some moments in space exploration history. Don't mention their exact name sánh that the other has vĩ đại guess. (Theo cặp, dùng vấn đề kể từ loại thời hạn nhằm nói đến một người, một vật hay 1 khoảnh tự khắc nào là cơ vô lịch sử hào hùng mày mò không khí. Không phát biểu đúng mực thương hiệu nhằm chúng ta cơ cần đoán.)

Gợi ý:

1. A: What kind of fly was the first animal launched into space in an American rocket?

B: It’s fruit flies.

2. A: What’s the name of the cosmonaut, who was the first human in space?

B: He is Yuri Gagarin.

3. A: How long did the training take Dennis vĩ đại become the first space tourist?

B: 900 hours of training.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Con vật trước tiên được phóng lên thiên hà vô thương hiệu lửa của Mỹ là loại loài ruồi nào?

B: Đó là loài ruồi giấm.

2. A: Tên ở trong nhà du hành thiên hà, người trước tiên xuất hiện vô ko gian?

B: Anh ấy là Yuri Gagarin.

3. A: Khóa đào tạo và huấn luyện tổn thất bao lâu nhằm Dennis trở nên khách hàng du ngoạn thiên hà đầu tiên?

B: 900 giờ đào tạo và huấn luyện.

Bài giảng: Unit 10: Space travel - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 10 khác:

 • Từ vựng Unit 10: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 46-47-48 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Find a word ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill the gaps ... 2. Choose a word/phrase ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the timeline ... 2. Had these moments ...

 • Communication (phần 1-4 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put a tick ... 2. Life on the ISS ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Do you recognise ... 2. Read the text ...

 • Skills 2 (phần 1-6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the pictures ... 2. Listen again then answer ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 56-57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Which verbs go with ...

 • Project (phần 1 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) Discuss with your group ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới nhất với đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chất lỏng có đặc điểm gì

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-10-space-travel.jsp