tiếng anh 7 unit 5 looking back


1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 looking back

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns.

 (Thêm những kể từ và cụm kể từ chúng ta tiếp tục học tập vô những cột đúng mực.)

Dishes

Ingredients

Units of measurement

pancakes

flour

gram (g)

Compare with your partner’s. Who has more words and phrases? Add any that you did not write.

(So sánh với chúng ta của người sử dụng. Ai có rất nhiều kể từ và cụm kể từ hơn? Thêm kể từ tuy nhiên chúng ta ko viết lách.)

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the recipe and write sentences as in the example

(Đọc công thức và viết lách những câu như vô ví dụ.)

Example: We need two tablespoons of cold water.

(Ví dụ: Chúng tớ cần thiết nhì thìa nấu canh nước đuối.)

Lời giải chi tiết:

- We need two tomatoes.

(Chúng tớ cần thiết 2 ngược quả cà chua.)

- We need five eggs.

(Chúng tớ cần thiết 5 ngược trứng)

- We need forty grams of butter.

(Chúng tớ cần thiết 40 gam bơ.)

- We need five grams of onion.

(Chúng tớ cần thiết 5 gam hành tây.)

- We need one teaspoon of salt.

(Chúng tớ cần thiết 1 thìa coffe muối bột.)

- We need one teaspoon of pepper.

(Chúng tớ cần thiết 1 thìa coffe chi phí.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Grammar 

3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of.

 (Hoàn trở nên những câu. Viết some, any, much, hoặc a lot of/ lots of.)

1. I have to tướng go to tướng the market now. There isn't ____ food for our dinner.

2. Would you lượt thích _____ sugar for your coffee? 

3. There are ____ trees in our village, sánh the air here is very fresh.

4. I'm very busy, I have _____ things to do today.

5. We didn't have ____ beef left, sánh we had ____ fish for lunch. 

Phương pháp giải:

- some (một số) + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm điểm được, thông thường người sử dụng vô câu xác định hoặc câu chào. 

- any (bất cứ/ bất kỳ) + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm điểm được, thông thường người sử dụng vô câu phủ toan và nghi ngại vấn. 

- a lot of / lots of + danh kể từ số nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm điểm được, thông thường người sử dụng vô câu xác định. 

Lời giải chi tiết:

1. any 2. some 3. lots of/ a lot of 4. lots of/ a lot of  5. any - some

1. I have to tướng go to tướng the market now. There isn't any food for our dinner.

(Tôi cần cút chợ giờ đây. Không đem thực phẩm mang đến bữa tối của tất cả chúng ta.)

Giải thích: Trong câu đem "isn't" phủ toan => any

2. Would you lượt thích some sugar for your coffee? 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

(Bạn cũng muốn một không nhiều lối mang đến coffe của người sử dụng không?)

Giải thích: Luôn người sử dụng "some" vô cấu tạo câu chào với "would you lượt thích...?".

3. There are lots of/ a lot of trees in our village, sánh the air here is very fresh.

(Có thật nhiều cây trái vô xã của Cửa Hàng chúng tôi, chính vì thế không gian ở phía trên đặc biệt trong sạch.)

Giải thích: Câu xác định, xét về nghĩa lựa chọn "a lot of/ lots of" (nhiều).

4. I'm very busy, I have a lot of/ lots of things to do today.

(Tôi đặc biệt bận, thời điểm hôm nay tôi đem thật nhiều việc cần thực hiện.)

Giải thích: Câu xác định, xét về nghĩa lựa chọn "a lot of/ lots of" (nhiều).

5. We didn't have any beef left, sánh we had some fish for lunch. 

(Chúng tôi không thể thịt trườn, chính vì thế Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục mang trong mình 1 không nhiều cá mang đến bữa trưa.)

Giải thích: Mệnh đề đầu đem "didn't" đem nghĩa phủ toan nên lựa chọn "any", mệnh đề sau câu xác định và xét về nghĩa lựa chọn "some" (một số/ một vài).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

 (Đặt thắc mắc với How many/ How much cho những kể từ được gạch ốp bên dưới trong số câu sau.)

ExampleMinh has three apples. (Minh đem thân phụ ngược táo.)

How many apples does Minh have? (Minh đem bao nhiêu ngược táo.)

1. There are six bottles of juice in the fridge. 

(Có sáu lọ nước ngược cây trong gầm tủ lạnh lẽo.)

2. I need some butter for my pancakes. 

(Tôi cần thiết một không nhiều bơ mang đến bánh kếp của tôi.)

3. We have only one bottle of fish sauce. 

(Chúng tôi chỉ tồn tại một lọ nước mắm.)

4. We need ten chairs for the các buổi party.

(Chúng tôi cần thiết chục cái ghế mang đến buổi tiệc.)

5. She put a lot of sugar in her lemonade. 

(Cô ấy tiếp tục mang đến thật nhiều lối vô nước chanh cốt của tớ.)

Phương pháp giải:

How mnay + danh kể từ số nhiều

How much + danh kể từ ko kiểm điểm được

Lời giải chi tiết:

1. How many bottles of juice are there in the fridge?

(Có từng nào lọ nước ngược cây trong gầm tủ lạnh?)

Giải thích: "bottles" (chai) là danh kể từ số nhiều => how many

2. How much butter tự you need for your pancakes?

(Bạn cần thiết từng nào bơ của món bánh kếp của mình?)

Giải thích: "butter" (bơ) là danh kể từ ko kiểm điểm được => how much

3. How many bottles of fish sauce tự you have?

(Bạn đem từng nào lọ nước mắm?)

Giải thích: "bottle(chai) là danh kể từ số nhiều => how many

4. How many chairs tự you need for the party?

(Bạn cần thiết từng nào cái ghế mang đến bữa tiệc?)

Giải thích: "chair(ghế) là danh kể từ số nhiều => how many

5. How much sugar does she put in her lemonade?

(Cô ấy mang đến từng nào lối vô ly nước chanh cốt của mình?)

Giải thích: "sugar(đường) là danh kể từ ko kiểm điểm được => how much


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Project

  1. Work in groups. Design a poster about eating habits in an area or a foreign country you know, including: 2. Then organise an exhibition of all the posters in your class. Present your poster to tướng the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen to tướng Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 to tướng help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to tướng talk about a popular food and drink in your area.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tướng the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns to tướng ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn. 3. Listen to tướng the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases to tướng complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns to tướng ask and answer about the recipes.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 4 trang 161 162

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.