tiếng anh 7 unit 4 skills 1


1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the tin nhắn and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the tin nhắn again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going đồ sộ have a musical performance đồ sộ celebrate Teachers' Day.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 4 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 

(Nhìn vô những hình ảnh. Thảo luận những thắc mắc bên dưới với chúng ta.)

What does each photo show? Do you lượt thích it? 

(Mỗi hình ảnh thể hiện nay điều gì? Quý Khách sở hữu mến nó không?)

Lời giải chi tiết:

- The first picture shows a water puppet show.

(Hình hình ảnh trước tiên thể hiện nay một mùng múa rối nước.)

- The second picture is the Quan Ho singing.

(Bức giành giật loại nhị là hát Quan chúng ta.)

- I lượt thích them very much.  

(Tôi đặc biệt mến bọn chúng.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the tin nhắn and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc tin nhắn và nối những kể từ được lưu lại với nghĩa của bọn chúng.)

1. showed or presented

2. following tradition

3. nice, interesting

4. sự kiện or celebration 

To: [email protected] 

Subject: A water puppet show 

Dear Sue,

How are things with you? I arrived in Viet Nam three days ago, and everything is perfect.

Yesterday I went đồ sộ see a puppet show at a theatre in the centre of Ha Noi. The show was fantastic! The artists performed the show in a pool. They stood behind a screen. They used strings under the water đồ sộ control the puppets and make them move on the water! The show was about rice farming and a festival in a village. People say that these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam. Water puppetry is a special traditional art khuông. People love it, and most tourists coming đồ sộ Viet Nam love đồ sộ see it. I wish you were here with u. See you next week.

Love,

Mary

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tới: [email protected]

Chủ đề: Múa rối nước

Sue thân mật mến,

Mọi việc với chúng ta ra sao? Tôi cho tới nước ta tía ngày trước, và tất cả đều hoàn hảo nhất.

Hôm qua chuyện tôi chuồn coi múa rối ở một ngôi nhà hát ở trung tâm Hà Nội Thủ Đô. Buổi màn trình diễn thiệt tuyệt vời! Các nghệ sỹ màn trình diễn công tác vô một hồ bơi. Họ đứng sau đó 1 bức bình phong. Họ dùng chạc bên dưới nước nhằm điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối và thực hiện mang đến bọn chúng dịch chuyển bên trên mặt mày nước! Chương trình nói tới việc trồng lúa và tiệc tùng, lễ hội ở một ngôi thôn. Mọi người bảo rằng những công tác này là thông thường về cuộc sống đời thường mỗi ngày ở những vùng quê nước ta. Múa rối nước là một trong những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ truyền thống lâu đời đặc biệt quan trọng. Mọi tình nhân mến nó và đa số khách hàng du ngoạn cho tới nước ta đều mến coi nó. Ước gì chúng ta ở phía trên với tôi. Gặp lại chúng ta vô tuần cho tới.

Yêu và quý,

Mary

Lời giải chi tiết:

1. showed or presented - performed

(thể hiện nay hoặc trình diễn - trình diễn)

2. following tradition - traditional

(theo truyền thống lâu đời - thuộc sở hữu truyền thống)

3. nice, interesting- fantastic

(tuyệt vời, thú vị - chất lượng tốt, hay)

4. sự kiện or celebration - festival

(sự khiếu nại hoặc sự tổ chức triển khai lễ kỉ niệm - lễ hội)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the tin nhắn again and answer the questions.

(Đọc lại tin nhắn và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Who went đồ sộ see a water puppet show yesterday?

(Ai vẫn mong muốn chuồn coi công tác múa rối nước ngày hôm qua?)

2. Where did the artists perform the show?

(Nghệ sĩ trình thao diễn múa rối nước ở đâu?)

3. Who controlled the puppets?

(Ai là kẻ vẫn điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối?)

4. What are water puppet shows normally about?

(Chương trình múa rối nước thông thường nói tới điều gì?)

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form? 

(Múa rối nước liệu có phải là mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ truyền thống lâu đời của nước ta không?)

Lời giải chi tiết:

1. Mary went đồ sộ see a water puppet show yesterday.

(Hôm qua chuyện Mary đã từng đi coi một chương trình biểu diễn múa rối nước.)

Thông tin: Yesterday I went đồ sộ see a puppet show…. 

Xem thêm: việc giải quyết vấn đề năng lượng ở bắc trung bộ chủ yếu dựa vào

(Hôm qua chuyện tôi chuồn coi múa rối.)

2. The artists performed the show in a pool.

(Nghệ sĩ màn trình diễn múa rối nước vô một chiếc ao.)

Thông tin: The artists performed the show in a pool.

(Nghệ sĩ màn trình diễn múa rối nước vô một chiếc ao.)

3. The artists controlled the puppets.

(Các nghệ sỹ vẫn điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối.)

Thông tin: The artists performed the show in a pool ….They used strings under the water đồ sộ control the puppets.

(Các nghệ sỹ màn trình diễn công tác vô một hồ nước bơi… Họ dùng chạc bên dưới nước nhằm điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối.)

4. The water puppet shows normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

(Múa rối nước thông thường kể về cuộc sống đời thường đời thông thường ở vùng quê.)

Thông tin:these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

(những công tác này là thông thường về cuộc sống đời thường mỗi ngày ở những vùng quê nước ta.)

5. Yes, it is.

(Đúng vậy.)

Thông tin: Water puppetry is a special traditional art khuông.

(Múa rối nước là một trong những mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ truyền thống lâu đời đặc biệt quan trọng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year.

(Làm việc bám theo group. Hỏi và vấn đáp về chương trình biểu diễn music ở ngôi trường của Mark năm ngoái.)

Mark's school performance (Buổi biển cả thao diễn của ngôi trường Mark)

Time: Sat. night (Thời gian: Tối loại Bảy)

Duration: 3 hours (Thời lượng: 3 tiếng)

Place: schoolyard (Địa điểm: Sảnh trường)

Items performed: plays, dances, songs, magic, ... (Tiết mục biểu diễn: kịch, nhảy, hát, thuật ảo ảnh,...)

Example:

A: When was the performance? (Tiết mục ra mắt Lúc nào?)

B: On Saturday night. (Vào tối loại Bảy.)

A: How long did it last? (Nó kéo dãn bao lâu?)

B: It lasted three hours. (Nó kéo dãn 3 giờ.)

Lời giải chi tiết:

A: Where did it take place? 

(Buổi biễn thao diễn ra mắt ở đâu?)

B: It took place in the schoolyard. 

(Nó ra mắt ở Sảnh ngôi trường.)

A: What items did the performance show? 

(Buổi màn trình diễn vẫn thể hiện nay những tiết mục nào?)

B: It performed plays, dances, songs, magic,.. 

(Nó trình thao diễn những vở kịch, điệu múa, bài xích hát, thuật ảo ảnh, ...)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Your school is going đồ sộ have a musical performance đồ sộ celebrate Teachers' Day. 

(Trường của doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức triển khai một chương trình biểu diễn văn nghệ nhằm xin chào Ngày Nhà giáo.)

Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute. 

(Làm việc bám theo group. Lên plan mang đến chương trình biểu diễn và nói tới những khuôn khổ các bạn sẽ góp sức.)

Your school performance

Time: _______

Duration: _______

Place:  _______

Items contributed:  _______

Lời giải chi tiết:

Your school performance (Màn màn trình diễn của ngôi trường em)

Time: 8 p.m (Thời gian: 8 giờ tối)

Duration: 3 hours (Khoảng thời gian: 3 tiếng)

Place: school stage (Địa điểm: Sảnh khấu của trường)

Items contributed: songs, dramas, dances,… (Tiết mục đóng góp góp: hát, kịch, nhảy,…)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen đồ sộ a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen đồ sộ the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter đồ sộ invite someone đồ sộ a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank đồ sộ go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box đồ sộ complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the sự kiện (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going đồ sộ organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention đồ sộ the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What tự you know? Work in groups and choose the correct answer đồ sộ each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related đồ sộ the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.