thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

Hỗn phù hợp rắn bao gồm CaC2 và Al4C3 (tỉ lệ mol 1 : 2). Tiến hành thực nghiệm mang đến H2O dư vô láo phù hợp rắn như hình vẽ:

Cho những tuyên bố sau, số tuyên bố đích thị là
(a) Hỗn phù hợp X bao gồm nhị khí là C2H4 và CH4.
(b) Khí Y là CH4.
(c) Đốt cháy trọn vẹn láo phù hợp khí X, chiếm được số mol H2O to hơn CO2.
(d) Thay vì như thế mang đến CaC2 và Al4C3 phản xạ với nước, tao rất có thể mang đến láo phù hợp này phản xạ với hỗn hợp axit HCl.
(e) Trong phù hợp hóa học CaC2, C với hóa trị 1; vô phù hợp hóa học Al4C3, C với hóa trị 4.
(g) Phản ứng xẩy ra vào trong bình Br2 dư là phản xạ lão hóa - khử.

D

5.