many species have become extinct each year before biologists can identify them

Câu hỏi:

18/07/2022 7,960

Bạn đang xem: many species have become extinct each year before biologists can identify them

B. discover

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: B

Giải thích:

identify (v): xác lập, thăm dò ra

A. destroy (v): đập hủy

B. discover (v): mày mò, thăm dò ra

C. endanger (v): tạo nên nguy cấp hiểm

D. drain (v): thực hiện thô hạn

-> identify = discover

Dịch: Rất nhiều loại đang được trở thành tuyệt diệt từng năm vừa qua Khi những ngôi nhà loại vật học tập trừng trị xuất hiện bọn chúng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. attacks

B. repeats

C. roofs

D. trays

Câu 2:

Without this treatment, the patient would have died.

A. If it hadn’t been for this treatment, the patient would have died.

B. Unless the patient hadn’t had this treatment, he would have died.

C. Had not the patient had this treatment, he would have died.

D. But for the patient had had this treatment, he would have died.

Câu 3:

Are

you sure Tereshkova was the first woman traveling in space?

Xem thêm: nước việt nam nằm ở

A. Are

B. was

C. traveling

D. in space

Câu 4:

One of the serious mistakes parents can make is vĩ đại _____.

A. push their child into trying too much

B. help their child vĩ đại become a genius

C. make their child become a musician

D. neglect their child’s education

Câu 5:

English is the __(31)__important language in the world today. A very large number of people understand and use English in all parts of the world.

A. most

B. mostly

C. chiefly

D. best

Câu 6:

She is wearing a ________ dress. She is said vĩ đại be the most beautiful girl in the tiệc nhỏ.

A. short pink wedding

B. pink wedding short

C. wedding pink short

D. pink short wedding

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 5