i won't buy that car

Đáp án C.

  A. ups and downs: thăng trầm, những khi tiện nghi và những Khi trở ngại.

Bạn đang xem: i won't buy that car

Ex: His business has gone through many ups and downs before flourishing lượt thích today: Công việc sale của anh ấy ấy vẫn trải trải qua nhiều thăng trầm trước lúc sắc nét như thời điểm hôm nay.

  B. odds and ends (n): những loại linh tinh nghịch vụn lặt vặt, ko cần thiết.

Ex: He didn't keep much in his desk - just a few odds and ends: Anh y không nhằm nhiều vật dụng ở bàn, duy nhất vài ba thứ đồ dùng linh tinh nghịch.

  C. wear and tear: (đồ vật) xây xước, tổn kinh hồn bởi được sử dụng hằng ngày, hao sút đương nhiên.

Ex: The insurance policy does not cover damage caused by normal wear and tear: Chính sách bảo đảm ko vận dụng cho tới những tn kinh hồn phát sinh vì chưng hao sút đương nhiên thường thì.

  D. white lie: lời trình bày dối hại.

Ex: He told her a white lie in order not vĩ đại hurt her.

Đáp án và đúng là C. wear and tear.

Tạm dịch: Tôi ko mua sắm chiếc xe vì thế nó sở hữu trải qua nhiều hao sút, hư hỏng hư hỏng.

Câu 1:

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

If you are at a loose end this weekend, I will show you round the thành phố.

A. confident

B. free

C. occupied

D. reluctant

Xem thêm: phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Up the World War II almost all (A) important research (B) in physics had made (C) in universities, with only university funds for support.(D)

A. almost all

B. research

C. made

D. for support

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following question.

As soon as we __________ this new apartment, we _________ .

A. are finding/ will move

B. found/ moved

C. would find/ move

Xem thêm: 100 từ bất quy tắc thông dụng lớp 7

D. find/ would move