hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp diễn là nhị nhập số 6 thì giờ Anh cơ phiên bản tuy nhiên người học tập giờ Anh rất cần được bắt kiên cố. Hai thì này còn có chân thành và ý nghĩa, cách sử dụng và cấu hình không giống nhau. Tuy nhiên bên trên thực tiễn vẫn có một số tình huống quan trọng đặc biệt tạo ra lầm lẫn thân mật cách sử dụng của 2 thì này. Hãy nằm trong IDP tổ chức đối chiếu 2 thì này nhằm lần rời khỏi điểm như thể và không giống nhau thân mật bọn chúng nhập nội dung bài viết sau!

>>> Tìm hiểu cơ hội ĐK đua IELTS và lịch đua IELTS bên trên IDP

Bạn đang xem: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. So sánh chân thành và ý nghĩa của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại tiếp tục

Ý nghĩa 

Diễn tả:

 • Một chân lý, một thực sự hiển nhiên
 • Một điều gì đang được trúng ở hiện tại tại 
 • Thói quen thuộc sản phẩm ngày
 • Tên, tuổi tác, nghề nghiệp và công việc, nguồn gốc của những người, sự vật, hiện tại tượng
 • Cảm nghĩ về, sở trường, niềm tin cẩn ở hiện tại tại 

Diễn tả:

 • Một hành vi đang được xẩy ra bên trên thời gian nói
 •  
 • Một hành vi, vấn đề đang được xẩy ra xung xung quanh thời gian nói 
 • Một hành vi chuẩn bị xẩy ra nhập sau này ngay sát, một plan tiếp tục lên lịch sẵn
 • Một hành vi lặp cút tái diễn (mang tính xấu đi so với người nói) 

Ví dụ 

Ex: The Earth goes round the Sun 


Trái khu đất xoay quanh mặt mũi trời


Ex: Alex is Marie’s husband


Alex là ông xã của Marie


Ex: Daniel loves ice-cream


Daniel mến ăn kem 


Ex: My father is a doctor 


Bố tôi là 1 trong chưng sĩ 


Ex: I drink a cup of coffee every morning


Tôi húp một ly cafe từng sáng

Ex: I am reading a fantastic book now 


Tôi đang được hiểu một cuốn sách vô cùng cuốn 


Ex: It’s raining cats and dogs these days. 


Mấy ni trời mưa vô cùng to tướng. 


Ex: I am flying to tướng Thủ đô New York tomorrow morning 


Sáng mai tôi đang được cất cánh cho tới New York 


Ex: Noah is always making a noise on my sleeping time

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 1 - IMG 1 - Vietnam

Thì thời điểm hiện tại đơn trình diễn mô tả một chân lý, một thực sự phân biệt, một thói quen thuộc ở thời điểm hiện tại, nổi bật như ví dụ “Trái Đất xung quanh cù Mặt Trời”.

IELTS CD Booklet banner

DOWNLOAD NGAY

Đăng Ký Thi IELTs Trên Máy Tính Ngay

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Khẳng định

 • Động kể từ to tướng be: S + am/is/are + O
 • Động kể từ thường: S + V(s/es) + O

S + am/is/are + V_ing + …

Phủ định

 • Động kể từ to tướng be: S + am/is/are not + O
 • Động kể từ thường: S + do/does not + V-inf + O

S + am/is/are not + V_ing + …

Nghi vấn

 • Động kể từ to tướng be: Am/is/are + S + O?
 • Động kể từ thông thường Do/Does + S + V-inf + O?

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 2 - IMG 2 - Vietnam

Cấu trúc của thì thời điểm hiện tại đơn được tạo thành 3 thể xác định, phủ toan và nghi ngờ vấn

3. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

 • Có những trạng kể từ chỉ tần suất: always, often, usually, sometimes, every day/ week, month, ….
 • Các trạng kể từ chỉ thời gian: in the morning/afternoon/evening 
 • Ngoại lệ: Cấu trúc S + tobe + always + V-ing: Diễn mô tả sự phàn nàn (You are always chatting in the class → quý khách thông thường xuyên thì thầm riêng rẽ nhập lớp)
 • Có những trạng kể từ chỉ thời gian: now, at present, at the moment, right now, it’s + time + now 
 • Có động kể từ với tính kiến nghị, khẩu lệnh như: look, listen, watch out, keep silent, smell, feel, sound, taste, 
 • Không dùng với những động kể từ Stative Verbs - động kể từ chỉ trạng thái: believe, dislike, lượt thích, love, have, realised, wish, understanding, appear, agree, belong, need,... 
Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 3 - IMG 3 - Vietnam

Thí sinh tránh việc bỏ lỡ những tín hiệu xác lập thì thời điểm hiện tại đơn, thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

4. Cách phân chia động kể từ thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Chủ ngữ

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

I

am


V-inf

am + V-ing

You

are


V-inf

are + V-ing

He, She, It

is


V-s/es

is + V-ing

We, They

are


V-inf

are + V-ing

Article - Present Simple vs Present Continuous - Paragraph 4 - IMG 4 - Vietnam

Thì thời điểm hiện tại đơn và tiếp tục với cơ hội phân chia động kể từ không giống nhau

4.1. Quy tắc phân chia động kể từ thứ bực 3 số không nhiều ở thì thời điểm hiện tại đơn 

Trong câu xác định, nếu như mái ấm ngữ của thì thời điểm hiện tại đơn ở thứ bực 3 số không nhiều hoặc là danh kể từ số không nhiều hoặc là danh kể từ ko kiểm đếm được, tớ cần thiết thêm thắt đuôi s/es vào sau cùng động kể từ. Có 3 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Các động kể từ kết thúc giục bởi vì “o, x, sh, ch, sh, ss” thêm thắt đuôi “es”

Xem thêm: phân tích 2 khổ thơ đầu bài viếng lăng bác

Ví dụ: Teach - teaches, fix - fixes, go - goes 

(2) Các động kể từ kết thúc giục bởi vì “nguyên âm + y”, thay đổi “y” trở nên “i” và thêm thắt đuôi “es” 

Ví dụ: Study - studies, carry - carries, fly - flies, cry - cries, copy - copies

(3) Các động kể từ sót lại thêm thắt thêm đuôi “s”

Ví dụ: Leave - leaves, cook - cooks, move - moves, play - plays, buy - buys, 

Trường thích hợp bất quy tắc: Ngoài những kể từ với quy tắc kể bên trên, với cùng 1 động kể từ bất quy tắc là HAVE, sẽ tiến hành trả trở nên HAS. 

>>> Xem tức thì nội dung bài viết Hướng dẫn cụ thể cơ hội thêm thắt s/es nhập thì thời điểm hiện tại đơn

4.2. Quy tắc phân chia động kể từ thì thời điểm hiện tại tiếp diễn 

Nếu như thì thời điểm hiện tại đơn với quy tắc thêm thắt e/es sau động kể từ thì thì thời điểm hiện tại tiếp tục với quy tắc thêm thắt -ing. Có 5 quy tắc bạn phải nhớ:

(1) Thêm -ing sau đa số những động từ

Ví dụ: Buy - buying, go - going, find - finding, read - reading, listen - listening, cook - cooking, walk - walking, 

(2) Đối với động kể từ kết thúc giục bởi vì “e”, chúng ta quăng quật “e” và thêm thắt -ing

Ví dụ: Lose - losing, love - loving,  change - changing, write - writing 

(3) Đối với động từ là 1 âm tiết, kết thúc giục bởi vì “nguyên âm + phụ âm”, chúng ta gấp hai phụ âm và thêm thắt - ing

Ví dụ: Stop - stopping, sit - sitting, swim - swimming, run rẩy - running, drop - dropping, skip - skipping, hit - hitting 

(4) Đối với động kể từ có không ít âm tiết, kết thúc giục bởi vì phụ âm + nguyên vẹn âm + phụ âm, sẽ có được nhị ngôi trường hợp

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, thêm thắt -ing như thông thường. Ví dụ: Demonstrate - demonstrating

 • Nếu trọng âm rớt vào âm tiết cuối, gấp hai phụ âm cuối, thêm thắt -ing. Ví dụ: Submit - submitting

(5) Đối với động kể từ kết thúc giục bởi vì đuôi “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” và thêm thắt “ing”

Ví dụ: Lie - Lying, tie - tying, die - dying

5. Bài luyện phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

BÀI TẬP

Exercise 1: Simple Present or Present Continuous 

1. … you/come tonight?

2. The Sun (rise) in the Earth 

3. They (not/visit) the landscapes tomorrow

4. Mina (go) to tướng school at 6 o’clock everyday

5. I (read) books at the present

Exercise 2: Complete the text below with the simple present or present continuous 

1. I usually … (do) exercises in the morning. Now, I…(walk) at the park near my house. 

2. …(not/forget) to tướng take the umbrella. It (rain)... cats and dogs.

3. I can’t hear what William (say)...because his children (scream)...so sánh loudly. 

4. Liam (wear)... his pink T-shirt today, but usually he (wear) the xanh xao one. 

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I…lunch in the canteen every day 

a. have

b. am having 

2. I…to nhật bản next Sunday. Can you take u to tướng the airport?

a. go

b. am going

3. I…at math class twice a week 

a. study

b. studying 

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1. Are you coming 

2. rises

3. aren’t visiting 

4. goes

5. am reading

Exercise 2: 

1. do/ am walking

2. Do not forget/ is raining 

3. says/ is creaming 

4. is wearing/ wears

Exercise 3:

1. a/have

2. b/am going

3. a/study 

>>> Xem thêm: Các dạng thắc mắc thì thời điểm hiện tại đơn: Công thức và cách sử dụng cụ thể

Trên đấy là tổ hợp kỹ năng và kiến thức về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Hy vọng nội dung bài viết tiếp tục khiến cho bạn làm rõ rộng lớn về ngữ pháp giờ Anh và sẵn sàng chất lượng cho những kỳ đua sắp tới đây.

Xem thêm: viết thư cho người thân

Tìm hiểu thêm:

 • Cách vẽ sơ trang bị trí tuệ thì thời điểm hiện tại đơn

 • Cấu trúc và bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ thông thường

Chia sẻ bài bác viết