đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit

Câu hỏi:

08/08/2021 19,245

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit

Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần thiết vừa vặn đầy đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 và 2 mol H2O. Cho m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, nhận được glixerol và 35,36 gam muối bột. Mặt không giống, m gam X tính năng tối nhiều với a mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của a là

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đặt nX = x;nCO2 = y; phỏng bất bão hoà của X là k.

Theo BT O: 6x + 6,16 = 2y + 2 (1) và m = mC + mH + mO = 12y + 2.2 + 16.6x

Khi cho tới X tính năng với NaOH thì: nNaOH = 3x mol và nC3H8O3 = x mol

BTKL 96x + 12y + 4 + 3x.40 = 35,36 + 92x (2)

Từ (1), (2) suy ra: x = 0,04; hắn = 2,2

Theo phỏng bất bão hoà: x.(k – 1) = hắn – 2 (1)  k = 6 nBr2 = x.(k – 3) = 0,12 mol.

Đáp án C.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x mol axit glutamic tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HCl 1M, nhận được hỗn hợp X. Dung dịch X tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp chứa chấp hắn mol NaOH. Biểu thức tương tác x và hắn là.

A. 2x = 3y

B. y = 4x

C. y = 2x

D. y = 3x

Câu 2:

Cho những polime sau: poli(vinyl clorua), polistiren, poli(etylen terephtalat), nilon- 6,6. Số polime được pha trộn vì như thế phản xạ trùng khớp là

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Câu 3:

Thủy phân este nào là tại đây nhận được ancol etylic (CH3CH2OH)?

A. CH3COOCH3

B. HCOOCH3

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 91

C. HCOOCH2CH3

D. CH3CH2COOCH3

Câu 4:

Kim loại nào là tại đây hoàn toàn có thể hạn chế được thủy tinh?

A. Al

B. Fe

C. Cr

D. Li

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Điện phân hỗn hợp NaCl (với năng lượng điện vô cùng trơ), nhận được khí H2 ở catot.

(b) Cho CO dư qua loa lếu thích hợp Al2O3 và CuO đun rét nhận được Al và Cu.

(c) Nhúng thanh Zn nhập hỗn hợp chứa chấp CuSO4 và H2SO4, sở hữu xuất hiện nay làm mòn năng lượng điện hóa.

(d) Kim loại sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất là Hg, sắt kẽm kim loại dẫn năng lượng điện cực tốt là Ag.

(e) Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập hỗn hợp FeCl2, nhận được hóa học rắn bao gồm Ag và AgCl.

Số tuyên bố chính là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Câu 6:

Thủy phân este X nhập hỗn hợp NaOH, nhận được C2H3O2Na và C2H6O. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. CH3COOC2H5

B. C2H3COOC2H5

C. C2H3COOCH3

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 126

D. C2H5COOCH3