co2 + ca(oh)2 dư

Phản ứng CO2 + Ca(OH)2 dư hoặc tỉ trọng 1 : 1 rời khỏi CaCO3 nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài xích tập dượt sở hữu tương quan về Ca(OH)2 sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: co2 + ca(oh)2 dư

1. Phương trình phản xạ CO2 tác dụng Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

kết tủa trắng

2. Điều khiếu nại phản xạ CO2 ra Ca(OH)2

Phản ứng xẩy ra tức thì ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại CO2 tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Sục khí CO2 qua hỗn hợp nước vôi vô Ca(OH)2.

4. Hiện tượng chất hóa học CO2 tác dụng với hỗn hợp Ca(OH)2

Xuất hiện nay kết tủa white can xi cacbonat (CaCO3) thực hiện đục nước vôi vô. Tuy nhiên nếu như sục cho tới dư CO2 thì kết tủa này tiếp tục tan dần dần theo gót phản ứng:

CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

5. Mở rộng lớn vấn đề CO2 ứng dụng với kiềm

Xét vấn đề sục CO2 sục vô hỗn hợp kiềm.

- Phương trình hóa học:

CO2 + 2OH- → CO32-+ H2O (1)

CO2 + OH- → HCO3- (2)

Quảng cáo

- Xét tỉ lệ: T=nOHnCO2

+ Nếu T  2 : chỉ tạo ra muối hạt CO32-

Bảo toàn thành phần C → nCO2=nCO32

+ Nếu T  1 : chỉ tạo ra muối hạt HCO3-

Bảo toàn thành phần H → nOH=nHCO3

+ Nếu 1 < T < 2 : tạo ra cả muối hạt HCO3- và CO32-

Bảo toàn thành phần → nCO32=nOHnCO2;nHCO3=nCO2nCO32

- Để giải đảm bảo chất lượng vấn đề này cần thiết kết hợp nhuần nhuyễn bảo toàn thành phần và bảo toàn khối lượng:

+  mmuốimKL+mCO32+mHCO3 = m muối hạt cacbonat + m muối hạt hidrocacbonat (muối nào là không tồn tại thì mang lại vì thế 0).

- Nếu cation của hỗn hợp kiềm là Ba2+,Ca2+ thì đối chiếu với số mol CO32 với số mol cation Ba2+,Ca2+ để suy rời khỏi số mol kết tủa.

+ Trường hợp: nCO32>nM2+n=nM2+

+ Trường hợp: nCO32<nM2+n=nCO32

- Nếu sau phản xạ, tổ chức cô cạn hỗn hợp chiếm được kết tủa thì hỗn hợp chứa chấp láo hợp ý muối hạt HCO3- và CO32-.

Ví dụ: Ca(HCO3)2toCaCO3+CO2+H2O

Quảng cáo

6. Bài tập dượt áp dụng minh họa

Câu 1. Cho láo hợp ý bao gồm Na2O, CaO, MgO, Al2O3 vào một lượng nước dư, chiếm được hỗn hợp X và hóa học rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vô hỗn hợp X, chiếm được kết tủa là

A. MgO.

B. Mg(OH)2.

C. Al(OH)3.

D. CaCO3.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH

CaO + H2O → Ca2+ + 2OH

Al2O3 + 2OH →2AlO2 + H2O

Vậy hỗn hợp X sở hữu chứa chấp Na+, Ca2+, AlO2, OH (có thể dư)

Khi sục CO2 dư vô dd X:

CO2 + OH → HCO3

CO2+ AlO2 + H2O → Al(OH)3↓ + HCO3

Vậy kết tủa chiếm được sau phản xạ là Al(OH)3

Câu 2. Dẫn kể từ từ CO2 đến dư vô hỗn hợp Ca(OH)2, hiện tượng kỳ lạ để ý được là

A. sở hữu kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì vô xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng kỳ lạ, tiếp sau đó sở hữu kết tủa xuất hiện

D. sở hữu kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn kể từ từ CO2 đến dư vô hỗn hợp Ca(OH)2xảy rời khỏi phản ứng:

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện nay kết tủa white tăng dần dần cho tới cực lớn, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

Câu 3. Để nhận thấy 2 hỗn hợp chứa: NaOH và Ca(OH)2 đựng vô 2 lọ thất lạc nhãn, rất có thể sử dụng hóa hóa học nào là sau đây?

A. Al2O3

B. BaCl2

C. HCl

D. CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dùng CO2 nhận biết NaOH và Ca(OH)2

CO2 làm đục nước vôi vô, còn NaOH ko hiện tượng kỳ lạ.

Phương trình phản xạ xảy ra

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Câu 4. Quá trình tạo ra trở nên thạch nhũ trong số hầm động đá vôi kéo dãn dài mặt hàng triệu năm. Quá trình này được lý giải vì thế phương trình chất hóa học nào là tại đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2→ MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Quá trình tạo ra thạch nhũ vô hầm động là do: Ca(HCO3)2→ CaCO3 + CO2 + H2O.

Phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 giải mến sự xâm thực của nước mưa.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

Câu 5. Cho những khí: C4H6, CH4, CO2. Dùng hóa hóa học nào là nhằm nhận thấy những khí trên?

A. Dung dịch AgNO3 và hỗn hợp KMnO4.

B. Dung dịch Br2 và hỗn hợp KMnO4.

C. Dung dịch Ca(OH)2 vàquỳ tím độ ẩm.

D. Dung dịch Br2 và hỗn hợp Ca(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Dẫn những khí bên trên qua loa hỗn hợp Br2 thấy hiện nay tượng:

Dung dịch brom nhạt nhẽo color dần dần cho tới thất lạc color là C4H6.

Phương trình hóa học:

C4H6 + 2Br2 → C4H6Br4.

Không thấy hiện tượng kỳ lạ là CH4, CO2.

Dẫn khí CH4, CO2 qua hỗn hợp Ca(OH)2 thấy hiện nay tượng:

Xuất hiện nay kết tủa white là CO2.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Không sở hữu hiện tượng kỳ lạ gì là CH4.

Câu 6. Phải sử dụng từng nào lit CO2 (đktc) nhằm hòa tan không còn trăng tròn g CaCO3 trong nước, fake sử chỉ mất 50% CO2 tác dụng. Phải thêm thắt ít nhất từng nào lit dd Ca(OH)2 0,01 M vô hỗn hợp sau phản xạ nhằm chiếm được kết tủa tối nhiều. Tính lượng kết tủa:

A. 4,48 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

B. 8,96 lit CO2, 10 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

C. 8,96 lit CO2, trăng tròn lit hỗn hợp Ca(OH)2, 40 g kết tủa.

D. 4,48 lit CO2, 12 lit hỗn hợp Ca(OH)2, 30 g kết tủa.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCaCO3 = 20100= 0,2 mol

Xem thêm: cách đổi từ độ sang radian

Phương trình hóa học

CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

x……….x………………………..x

Phương trình chất hóa học tao có

nCO2 lý thuyết = x = nCaCO3 = 0,2 mol

=>nCO2 tt = nCO2 /lt50%.100% = 0,4 mol

VCO2/tt = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Ta sở hữu phương trình phản xạ hóa học

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 → 2CaCO3 + 2H2O

x………………x…………….x

Vậy ít nhất phải là x = 0,2 mol ⇒ VCaOH2  = 0,20,01 = trăng tròn lít

nCaCO3 = 2x = 0,4 mol

⇒ m↓ = 0,4.100 = 40g

Câu 7. Cho 1,12 lit khí sunfurơ (đktc) hít vào vô 100 ml dd Ba(OH)2 có mật độ aM chiếm được 6,51 g ↓ white, trị số của a là:

A. 0,3

B . 0,4

C. 0,5

D. 0,6

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta sở hữu 0,05 mol SO2 + 0,1.a Ba(OH)2 → 0,03 mol BaSO3

SO+ Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O (1)

BaSO3 + SO2 + H2O → Ba(HSO3)2 (2)

Theo phương trình (1) nSO2 = 0,1.a mol; nBaSO3 = 0,1.a mol

Theo phương trình (2) nBaSO3 = 0,1a - 0,03 mol =>nSO2 = 0,2a - 0,03 mol

Tổng số mol SO2 là: nSO2 = 0,1a + 0,1a - 0,03 = 0,05 → a = 0,4M

Câu 8. Dẫn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) qua loa 250ml hỗn hợp NaOH 1M. Cô cạn dụng dịch sau phản xạ chiếm được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m?

A. 31,5 g

B. 21,9 g

C. 25,2 g

D. 17,9 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2 = 0,2 mol

nNaOH = 0,25 mol

Ta thấy: 1< T < 2 nên đưa đến 2 muối hạt NaHCO3 và Na2CO3

Gọi x và nó thứu tự là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

Ta sở hữu những phương trình phản ứng

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x ← x ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ← 2y ← nó (mol)

Theo bài xích rời khỏi và phương trình phản xạ tao sở hữu hệ phương trình như sau

nCO2 = x + nó = 0,2 (3)

nNaOH = x + 2y = 0,25 (4)

Giải hệ phương trình tao sở hữu x = 0,15 (mol) và nó = 0,05 (mol)

Khối lượng muối hạt khan thu được:

mNaHCO3mNa2CO3 = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9 gam

Câu 9. Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2(đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH sở hữu mật độ C mol/lít. Sau phản xạ chiếm được 65,4 gam muối hạt. Tính C.

A. 1,5M

B. 3M

C. 2M

D. 1M

Hướng dẫn giải

Đáp án C

nCO2 = 0,7 mol

Gọi số mol của muối hạt NaHCO3và Na2CO3 lần lượt là x và y

Ta sở hữu những phương trình phản xạ hóa học:

CO+ NaOH → NaHCO3 (1)

x ←      x            ← x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y ←        2y           ← nó (mol)

Theo bài xích rời khỏi và phương trình phản xạ tao sở hữu hệ phương trình như sau

nCO2 = x + nó = 0,7 (3)

Khối lượng của muối hạt là:

84x + 106y = 65.4 (4)

Giải hệ kể từ (3) và (4) tao được: x = 0,4 (mol) và nó = 0,3 (mol)

Từ phương trình phản xạ tao có: n = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

Vậy mật độ của 500ml ( tức 0,5 l) hỗn hợp NaOH là C = 10.5 = 2M

Câu 10: Sục 2,24 lít khí CO2 vô 200ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được hỗn hợp X. Tính lượng muối hạt vô X?

A. 15 g

B. trăng tròn g

C. 10 g

D.10,6 g

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCO2=0,1mol  ,nNaOH=0,2molT=nOHnCO2=2

Dung dịch X chỉ chứa chấp 1 muối hạt là Na2CO

n=Na2CO3nCO2m=Na2CO30,1.106=10,6gam

Câu 11. Cho V lít (đktc) CO2 tác dụng với 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M chiếm được 10 gam kết tủa. Vậy thể tích V của CO2 là

A. 2,24 lít.                                                  

B. 6,72 lít.                   

C. 8,96 lít.                                                  

D. 2,24 hoặc 6,72 lít
Hướng dẫn giải

Đáp án D

nCa(OH)2=0,2 ​mol;​​  nCaCO3=0,1mol

Trường hợp ý 1: Chỉ tạo ra muối hạt CaCO3

nCO2=nCaCO3=0,1molVCO2=0,1.22,4=2,24  lit

Trường hợp ý 2: Tạo láo hợp ý 2 muối

Bảo toàn thành phần Ca : nCa(HCO3)2=nCa(OH)2nCaCO3=0,1mol

Bảo toàn thành phần C nCO2=2nCa(HCO3)2+nCaCO3=0,3mol

VCO2=0,3.22,4=6,72lit

Câu 12: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vô 500ml hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính lượng kết tủa thu được?

A. 9,85 gam

B. 9,65 gam

C. 10,05 gam

D. 10,85 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCO2 = 0,2 mol, nOH = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol

Ta thấy:  1< T = 1,25 < 2 tạo cả muối hạt HCO3- và CO32-

 CO2 + 2OH CO32 + H2O0,125    0,250,125CO2 +     CO32 + H2O2HCO30,075 0,075                   1,5

nCO32= 0,05mol<nBa2+

n=0,05mol

⇒ m↓ = 0,05 . 197 = 9,85g.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaO + 2HCl
 • Ca(OH)2 + CaCl2 → 2CaHClO
 • CaCl2 + BaS → BaCl2 + CaS ↓
 • CaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ca(COO)2
 • CaCl2 + (NH4)2C2O4 → 2NH4Cl + CaC2O4
 • Ca(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CaCl2
 • Ca(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + CaSO4
 • Ca(OH)2 + 2H2SO4 → 2H2O + Ca(HSO4)2
 • Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ca(HS)2
 • Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 ↓ + 2H2O
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O
 • Ca(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca ↓ + 2H2O
 • Ca(OH)2 + CO → CaCO3 ↓ + H2
 • Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2
 • Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O
 • 2Ca(OH)2 + 2Cl2 → 2H2O + CaCl2 + Ca(ClO)2
 • 6Ca(OH)2 + 6Cl2 → 6H2O + 5CaCl2 + Ca(ClO3)2
 • Ca(OH)2 + SO2 → H2O + CaSO3
 • Ca(OH)2 + 2SO2 → Ca(HSO3)2
 • 2Ca(OH)2 + 4NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O
 • Ca(OH)2 + N2O5 → Ca(NO3)2 + H2O
 • Phản ứng nhiệt độ phân: Ca(OH)2 → CaO + H2O
 • Ca(OH)2 + H2O2 → 2H2O + CaO2
 • Ca(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2.8H2O
 • Ca(OH)2 + 2H2CN2 → 2H2O + Ca(HCN2)2
 • Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 ↑ + Ca(AlO2)2
 • Al2O3 + Ca(OH)2 → H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + Zn → H2 ↑ + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + ZnO → H2O + CaZnO2
 • Ca(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaOH
 • Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + Na2CO3
 • Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + NaOH
 • Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 ↓ + 2KOH
 • Ca(OH)2 + 2KHCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + K2CO3
 • Ca(OH)2 + KHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + KOH
 • Ca(OH)2 + Li2CO3 → CaCO3 ↓ + 2LiOH
 • 2Ca(OH)2 + Mg(HCO3)2 → 2CaCO3 ↓+ 2H2O + Mg(OH)2
 • Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓ + 2H2O
 • Al2(SO4)3 + 3Ca(OH)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4
 • Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2H2O + 2CaHPO4
 • 3Ca(OH)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaOH
 • Ca(OH)2 + Rb2CO3 → CaCO3 ↓+ 2RbOH
 • Ca(OH)2 + Cs2CO3 → CaCO3 ↓ + 2CsOH
 • Ca(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + 2CaSO4
 • 3Ca(OH)2 + 2FeCl3 → 3CaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + CuCl2 → Cu(OH)2 ↓ + CaCl2
 • Ca(OH)2 + 2CHCl2CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2CH2CHCl
 • Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl ⇌ 2H2O+ CaCl2 + 2(CH2CH2)O ↑
 • Ca(OH)2 + 2NaClO → 2NaOH + Ca(ClO)2
 • Ca(OH)2 + NH4HCO3 → CaCO3 ↓ + 2H2O + NH3
 • 3Ca(OH)2 + 2NH4H2PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + 2NH4NO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ca(OH)2 + NH4Br → 2H2O + 2NH3 ↑ + CaBr2
 • 3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ca(OH)2 + 2HCOOC2H5 → 2C2H5OH + (HCOO)2Ca
 • Ca(OH)2 + Na2SiO3 → 2NaOH + CaSiO3
 • Ca(OH)2 + 2LiF → CaF2 ↓ + 2LiOH
 • Ca(OH)2 + 2NH4F → CaF2 ↓+ 2NH4OH
 • Ca(OH)2 + NH4HF2 → CaF2 ↓+ H2O + NH4OH
 • Ca(OH)2 + NaHF2 → CaF2 ↓ + H2O + NaOH
 • 2Al(OH)3 + Ca(OH)2 → 4H2O + Ca(AlO2)2
 • Ca(OH)2 + K2SiO3 → 2KOH + CaSiO3
 • (NH2)2CO + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓+ 2NH3

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-canxi-ca.jsp