cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

Câu hỏi:

13/08/2019 38,101

Bạn đang xem: cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

B. MgCl2MgCl2 và NaHCO3NaHCO3

Đáp án chủ yếu xác

C. BaCl2BaCl2  và Na2CO3Na2CO3

D. CuSO4CuSO4  và NaClNaCl

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Những hóa học ko phản xạ cùng nhau tồn bên trên được nhập và một hỗn hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch X với chứa chấp 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3-. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 44,4

B. 48,9.

C. 68,6.

D. 53,7

Câu 2:

Cho những hỗn hợp với nằm trong nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4).

Giá trị pH của những hỗn hợp được bố trí theo hướng tăng kể từ trái ngược thanh lịch cần là

A. (2), (1), (3), (4).

B. (3), (2), (4), (1).

C. (2), (3), (4), (1).

D. (4), (1), (2), (3).

Câu 3:

Để vô hiệu hóa tạp hóa học HCl với lộn nhập khí H2S, người tao cho tới lếu láo hợp ý khí lội kể từ từ qua quýt một lượng dư dung dịch

A. Pb(NO3)2.

Xem thêm: đạo hàm của 1/x

B. NaHS. 

C. AgNO3.

D. NaOH.

Câu 4:

Trong những cặp hóa học tại đây, cặp hóa học này nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch?

A. Fe(NO3)2 và NaHSO4

B. Na2CO3 và NaOH

C. NaCl chạm AgNO3

D. HNO3 và NaHCO3

Câu 5:

Dung dịch HNO3 0,1M với pH bằng

A. 3,00

B. 2,00 

C. 4,00

D. 1,00

Câu 6:

Trường hợp ý này tại đây ko xẩy ra phản xạ khi trộn những hỗn hợp với nhau?

A. Ca(OH)2 + NH4Cl

B. AgNO3 + HCl

C. NaNO3 + K2SO4

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

D. NaOH + FeCl3