bài tập thì quá khứ đơn

Là một trong mỗi thì cơ phiên bản và cần thiết nhất vô ngữ pháp giờ Anh, bạn làm việc cần thiết thực hiện những bài tập thì quá khứ đơn thông thường xuyên nhằm nắm rõ kỹ năng và kiến thức. Cùng VUS ôn khối hệ thống bài học kinh nghiệm và thực hành thực tế với mọi bài bác luyện tổ hợp kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên qua loa nội dung bài viết sau.

Ôn luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài bác luyện về thì vượt lên trên khứ đơn

bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)

Trước Lúc triển khai những bài bác luyện về thì vượt lên trên khứ đơn, bạn phải tóm có thể những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản như sau:

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ đơn

Quá khứ đơn được dùng để làm tế bào miêu tả những sự kiện tiếp tục xẩy ra và trọn vẹn kết thúc giục bên trên thời gian vô vượt lên trên khứ.

Ngoài đi ra, thì vượt lên trên khứ đơn còn tồn tại công dụng:

 • Diễn miêu tả hành vi được tái diễn rất nhiều lần vô vượt lên trên khứ.
 • Xuất hiện tại vô câu ĐK loại 2.
 • Xuất hiện tại vô ước mong muốn không tồn tại thiệt.

Công thức:

Khẳng địnhS + V2/ed + OShe did her homework
We cooked our dinner
Phủ địnhS + didn’t + V-infi + OS + was/were + not + N/Adj/OI didn’t have any cats
They weren’t at her party
Nghi vấnDid + S + V-infi + O?
Was/Were + S + N/Adj/O?
Did you finish your task?
Was she a singer?
Câu căn vặn với WHWH-question + did + S + V-infi + O?What did you say?
Where did you arrive?

Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn kể từ giản dị cho tới nâng cao

Bài luyện 1 – Complete the sentences with the past simple khuông of the verbs in brackets

 1. My sister … (cook) dinner last night.
 2. I … (walk) to lớn school this morning.
 3. Josie … (carry) her mum’s bag for her.
 4. We … (tidy) our rooms yesterday.
 5. They … (study) hard, but they … (not pass) the exam.
 6. Your grandparents … (be) delighted when they saw you last week.
 7. We … (not spend) all our money at the shops.
 8. You … (buy) a really nice dress for the tiệc nhỏ.
 9. I was relieved when I … (not drop) that beautiful vase.
 10. The teacher … (begin) the class at 8.00 a.m. this morning.

Đáp án

 1. My sister cooked dinner last night.
 2. I walked to school this morning.
 3. Josie carried her mum’s bag for her.
 4. We tidied our rooms yesterday.
 5. They studied hard, but they didn’t pass the exam.
 6. Your grandparents were delighted when they saw you last week.
 7. We didn’t spend all our money at the shops.
 8. You bought a really nice dress for the tiệc nhỏ.
 9. I was relieved when I didn’t drop that beautiful vase.
 10. The teacher began the class at 8.00 a.m. this morning.

Cùng ngôi nhà đề: Thì vượt lên trên khứ đơn (Simple Past): Công thức, cách sử dụng và bài bác tập

Bài luyện 2 – Make sentences from the prompts. Use the past simple khuông of the verbs

bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)
 1. We / enjoy / the tiệc nhỏ, and we / not want / to lớn go home page.
 2. May / travel / to lớn London, but she / not visit / Buckingham Palace.
 3. I / listen / to lớn the music, but I / not lượt thích / it.
 4. James / Gọi / his mum, but she / not answer / the phone.
 5. We / wait / a long time, but the bus / not arrive.
 6. My mum / not study / Russian / at university.
 7. Last night / Marga and Alice / plan / their holiday.
 8. Tom / not invite / us / to lớn his birthday tiệc nhỏ.
 9. the children / carry / the books / to lớn the classroom?
 10. I / chat / to lớn Jane / about the films and fashion.

Đáp án

 1. We enjoyed the tiệc nhỏ, and we didn’t want to lớn go home page.
 2. May traveled to lớn London, but she didn’t visit Buckingham Palace.
 3. I listened to lớn the music, but I didn’t lượt thích it.
 4. James called his mum, but she didn’t answer the phone.
 5. We waited a long time, but the bus didn’t arrive.
 6. My mum didn’t study Russian at university.
 7. Last night, Marga and Alice planned their holiday.
 8. Tom didn’t invite us to lớn his birthday tiệc nhỏ.
 9. Did the children carry the books to lớn the classroom?
 10. I chatted to lớn Jane about films and fashion.

Bài luyện 3 – Choose the correct answers

 1. I … to lớn Italy last summer.
A – have beenB – wentC – have gone
 1. They … that dog for about three months.
A – hadB – hasn’t hadC – have had
 1. ‘Did you get those jeans for your birthday?’ – ‘’Yes, I … .’
A – haveB – didC – did get
 1. ‘The new Bond film is on at the ABC cinema.’ – ‘I know. I … it already.’
A – ‘ve seenB – sawC – seen
 1. ‘Do you lượt thích duck?’ – ‘I don’t know. I … it.’
A – never ateB – ‘ve never eatenC – didn’t eat
 1. ‘Has Jen learnt the vocabulary for her test yet?’ – “No, she … .’
A – haven’tB – didn’tC – hasn’t
 1. Sue can drive us to lớn the airport. She … her test yesterday.
A – did passB – has passedC – passed

Đáp án

1234567
BCBABCC

Bài luyện 4 – Change the sentences into Past Simple tense

 1. Do you go to lớn the pub?
 2. I am in a hurry.
 3. He doesn’t see beautiful rainbows.
 4. They tell bầm funny stories.
 5. I spend my holiday in Hawaii.
 6. They are in the park.

Đáp án

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

 1. Did you go to lớn the pub?
 2. I was in a hurry.
 3. He didn’t see beautiful rainbows.
 4. They told bầm funny stories.
 5. I spent my holiday in Hawaii.
 6. They were in the park.
bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)

Bài luyện 5 – Complete the text with the past simple

Yesterday it (1) … my friend ́s birthday. He (2) … a lot of friends from school. It (3) … very hot ví we (4) … to lớn go to lớn the swimming pool. There (5) … many people ví we (6) … a lot. Suddenly, Joe (7) … and (8) … himself. We (9) … an ambulance. He (10) … in hospital but he (11) … a broken arm. That (12) … a memorable birthday!

Xây dựng nền tảng vững chãi, nâng tầm kĩ năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ Anh

Đáp án

123456
wasinvitedwasdecidedweren’tswam
789101112
fellhurtcalleddidn’t stayhadwas

Bài luyện 6 – Complete the text with the correct affirmative or negative past simple khuông of the verbs in the brackets

 1. Emma tried on a green dress and a xanh xao dress in the clothes cửa hàng, and … (choose) the xanh xao one.
 2. Our team … (not win) the last match of the season.
 3. We … (go) bowling yesterday evening.
 4. It was a long film, but I … (not feel) bored.
 5. The film … (begin) at seven and finished at ten.
 6. They … (not spend) all their money on holiday.
 7. Hannah … (feel) relieved when she got her exam results.
 8. My aunt … (not be) at the family wedding last weekend.
 9. We … (get) home page at eight o’clock on Sunday.
 10. I enjoyed the film, but I … (not / can) understand all of the dialogue.

Đáp án

 1. Emma tried on a green dress and a xanh xao dress in the clothes cửa hàng, and chose the xanh xao one.
 2. Our team didn’t win the last match of the season.
 3. We went bowling yesterday evening.
 4. It was a long film, but I didn’t feel bored.
 5. The film began at seven and finished at ten.
 6. They didn’t spend all their money on holiday.
 7. Hannah felt relieved when she got her exam results.
 8. My aunt wasn’t at the family wedding last weekend.
 9. We got home page at eight o’clock on Sunday.
 10. I enjoyed the film, but I couldn’t understand all of the dialogue.

Tiếng Anh không thể là nỗi sợ hãi khi tới với VUS

bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)

Là đối tác chiến lược của những đơn vị chức năng dạy dỗ Anh ngữ số 1 như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,… Anh văn Hội Việt Mỹ VUS liên tiếp update những Xu thế tiên tiến nhất nhằm đưa về những kỹ năng và kiến thức cao cấp đem tính phần mềm cao, tương thích thời đại.

Với quãng thời gian học tập được cá thể hóa với mọi cỗ giáo trình được design phù phù hợp với người phiên bản địa, VUS đưa về thời cơ tiếp thu kiến thức giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế cho mình học tập ở từng chuyên môn, từng lứa tuổi:

 • Tạo mức độ nhảy mang lại chúng ta teen kể từ 11 – 15 tuổi tác với công tác giờ Anh trung học cơ sở, học tập viên thỏa sức tự tin nâng tầm và lan sáng sủa nằm trong Anh ngữ với khóa huấn luyện và đào tạo Young Leaders – Khơi cởi từng bước trưởng thành.
 • Vững có thể toàn vẹn kĩ năng Lúc luyện thi đua chứng từ nằm trong Chuyên Viên, đoạt được thành công xuất sắc những kỳ thi đua Anh ngữ quốc tế nằm trong khóa huấn luyện và đào tạo IELTS ExpressIELTS Expert – Tấm vé thông hành cho tới sau này rộng lớn mở.
 • Học giờ Anh cho những người tổn thất gốc, lấy lại nền tảng và đánh giá kĩ năng hiệu suất cao với khóa phần mềm cao cho những người trẻ con English Hub – Khơi cởi trở nên công.
 • Bước đệm mang lại hành trình dài thăng tiến bộ và lượm lặt trở nên ngược bên trên nấc thang sự nghiệp mang lại với khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh uỷ thác tiếp cho những người tất bật iTalk.

Không chỉ thế, với hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức tiến bộ tích ăn ý 4.0, những học tập viên bên trên VUS dễ dàng và đơn giản tiếp cận bài học kinh nghiệm, ôn luyện và luyện phân phát âm chuẩn chỉnh nằm trong AI từng khi từng điểm. Quý Khách học tập tối ưu hóa được thời hạn và tiếp thu kiến thức hiệu suất cao rộng lớn.

Xem thêm: 300 bài toán nâng cao lớp 4 có lời giải

VUS – Lựa lựa chọn của niềm tin yêu, lựa lựa chọn của hóa học lượng

 • Đạt Kỷ lục nước Việt Nam với trên 180.918 học tập viên đoạt được những kỳ thi đua Anh ngữ quốc tế như Starters, Movers, Flyers, IELTS,…
 • Đạt thương hiệu “Gold Preparation Centre” – Trung Tâm Đào Tạo Vàng – cũng chính là hạng nút tối đa – kể từ Cambridge University Press & Assessment.
 • Đạt hạng nút Platinum – Hạng nút tối đa Lúc liên minh trình độ chuyên môn nằm trong British Council.
 • Hơn 70 hạ tầng bên trên toàn nước với 100% đạt ghi nhận đạt quality chuẩn chỉnh quốc tế kể từ NEAS.
 • 2.700.000+ mái ấm gia đình Việt tin yêu lựa chọn và sát cánh nằm trong VUS trải qua nhiều năm ngay tắp lự.
 • Sở hữu đội hình nhà giáo số 1 với trên 2.700 thầy cô chiếm hữu vị giảng dạy dỗ ngữ điệu Anh được đồng ý toàn thế giới như TESOL, CELTA, TEFL,…
bài tập thì quá khứ đơn
Bài luyện thì vượt lên trên khứ đơn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên (Có đáp án)

Với những bài tập thì quá khứ đơn được VUS tổ hợp bên trên, các bạn sẽ dễ dàng và đơn giản ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức tận nhà và tăng cấp kỹ năng và kiến thức hiệu suất cao. Tuy nhiên, việc thực hiện bài bác luyện và học tập nằm trong lòng giản đơn sẽ không còn giúp đỡ bạn trở nên “học bá” giờ Anh được. Để đoạt được niềm mơ ước Anh ngữ, hãy nhằm VUS sát cánh nằm trong các bạn vị những khóa huấn luyện và đào tạo và quãng thời gian được design chuẩn chỉnh quốc tế.

Có thể các bạn quan lại tâm:

 • Tính kể từ mô tả (Descriptive Adjectives): Lý thuyết và kể từ vựng
 • Tính kể từ ghép (Compound adjectives) vô giờ Anh
 • Tính kể từ chỉ định và hướng dẫn (Demonstrative Adjectives): Lý thuyết và bài bác tập