bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Hiện bên trên đơn và tiếp tục là nhị thì cơ bạn dạng vô giờ Anh, được phần mềm nhiều vô tiếp xúc thực tiễn. Cùng ôn lại ngữ pháp và thực hành thực tế rèn luyện trải qua những bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn vô nội dung bài viết sau đây.

1. Tổng quan lại về thì thời điểm hiện tại đơn vô giờ Anh

1.1. Cấu trúc thì thời điểm hiện tại đơn

Loại câuĐộng kể từ thườngĐộng kể từ “to be”
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does not + V_inf + OS + am/is/are not + O
Nghi vấnDo/Does + S + V_inf + O?Am/is/are + S + O?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + V?Wh_ + am/is/are + S + N/ adj?

1.2. Cách sử dụng 

Thì thời điểm hiện tại đơn được dùng trong mỗi tình huống ví dụ như sau:

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

 • Diễn mô tả một hành vi xẩy ra thông thường xuyên và được lặp lên đường tái diễn bám theo một quy luật hoặc thói quen thuộc.
 • Diễn mô tả một thực sự phân minh hay là 1 chân lý.
 • Diễn mô tả một chương trình, thời hạn biểu hay là 1 plan tiếp tục biết trước. (Mang ý nghĩa sâu sắc tương lai).
Thì thời điểm hiện tại đơn là thì cơ bạn dạng vô giờ Anh và được phần mềm nhiều vô giao phó tiếp 
Thì thời điểm hiện tại đơn là thì cơ bạn dạng vô giờ Anh và được phần mềm nhiều vô giao phó tiếp

1.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì thời điểm hiện tại đơn đem những trạng kể từ chỉ gia tốc như: often (thường xuyên), usually (thông thường), always (luôn luôn), sometimes (thỉnh thoảng), every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v… 

Bạn cần thiết ghi ghi nhớ những trạng kể từ này vị đó là tín hiệu nhận ra trong số dạng bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn.

2. Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.1. Cấu trúc thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Loại câuCông thức
Khẳng địnhS + am/is/are + V_ing + …
Phủ địnhS + am/is/are not + V_ing + …
Nghi vấnAm/Is/Are + S + V_ing + …?
Nghi vấn Wh-Wh_+ am/is/are + S + V_ing?
Lý thuyết về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn
Lý thuyết về thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

2.2. Cách sử dụng

Thì thời điểm hiện tại tiếp tục được dùng vô một vài tình huống ví dụ như sau:

 • Diễn mô tả một hành vi đang được xẩy ra và vẫn kéo dãn ở thời điểm hiện tại.
 • Phàn nàn về một hành vi này cơ xẩy ra thông thường xuyên.

Qua cơ, các bạn hãy ghi ghi nhớ nhị cơ hội dùng phổ cập này nhằm vận dụng đúng trong những bài xích tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp tục.

2.3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu thì thời điểm hiện tại tiếp tục đem những trạng kể từ chỉ thời hạn như sau: now (hiện ni, ngay lập tức khi này), at the moment (tại thời khắc này), at present (hiện tại), right now (ngay bây giờ), v.v… hoặc những động kể từ đem tính ý kiến đề xuất và khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v… 

3. 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Cùng Babilala test mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp tục bên dưới đây:

Thử mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn
Thử mức độ với trên 50+ câu bài xích tập dượt về thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn

3.1. Bài 1: Chia động kể từ vô ngoặc dạng chính nhất

1. Listen! My mother_____(1)____  (sing) a tuy nhiên.

2. Every night, We ____(2)_____ (go)  bed at 10p.m

3. Giang____(3)_____ (like) Music but I____(4)_____ (like) Math

4. Now, they____(5)_____ (stay)  in Hue .

5. My father____(6)_____ (read)  a newspaper in the morning

6. Look! Ha ____(7)_____ (run) .

Xem thêm: văn tả cảnh sinh hoạt

7. Trang usually____(8)_____ (listen)  to tướng the teacher in the class, but she_____(9)____ (not listen)  now.

8. Where ____(10)_____ (be) your father?

 • He ____(11)_____(be)  living room. He____(12)_____  (watch) TV.

9. There____(13)_____ (be) many flowers in our garden.

3.2. Bài 2: Hoàn trở nên đoạn văn sau

Dear Editor,

I (write) ____(1)_____ this letter because it (seem)____(2)_____  to tướng bầm that far too many changes  (take) ____(3)_____ place in my country these days, and, as a result, we (lose)____(4)_____  our identity. I (live)___(5)______  in a small town but even this town (change)____(6)_____  before my eyes. For example, town authorities (build)____(7)_____  a burger place where my favorite restaurant used to tướng be.

Our culture (belong)____(8)_____  to tướng everybody, and I (not understand)____(9)_____  why the town leaders (not do)____(10)_____  to tướng preserve it. They simply (not care)___(11)______ . In fact, I (think)___(12)_____  of starting an action group. I (appear)___(13)______  on a TV show on Friday evening to tướng make people aware of how important this issue is. It’s time for us to tướng start doing something before it (get)____(14)_____  too late.

3.3. Bài 3: Chia động kể từ chính mang đến câu

 1. Lan (not have) ______(1)______ many friends in her new school.
 2. Hung (come) _____(2)_______  from Vinh but he (stay) _____(3)_______ with his relatives in Ho Chi Minh thành phố at the moment.
 3. We (not drive) ______(4)______ to tướng work every day. We (go) ______(5)______ by bus.
 4. Who you (talk) ______(6)______ to tướng on the phone now, Minh?
 5. Where your new friend (live) _____(7)_______, Nga?

– She (live) ______(8)______ on Hang Bai street.

 1. you (be) _____(9)_______ in class 7A?

– No, I (be) _____(10)_______ in class 7D.

 1. Look! Jane (play) ______(11)______ the guitar. This afternoon, she will play table tennis.
 2. I (not talk) _____(12)_______ to tướng her at present
 3. How often _____(13)_______ she (go) _____(14)_______ fishing?

– She (go) ______(15)______ once a year.

 1. (Be) _____(16)_______ your friends _____(17)_______ students?

3.4. Bài 4: Sắp xếp và hoàn thiện những câu sau

 1. He / often / have / breakfast / late.
 2. You / tự / the housework / at the moment?
 3. I / not / go / to tướng school / on weekends.
 4. John’s girlfriend / now / wear / a red T-shirt.
 5. They / lượt thích / beer or wine?
 6. What / he / usually / tự / at night?
 7. The teacher / never / lose / his temper.
 8. Why / you / listen / to tướng music / loudly now?
 9. They / ask / a / woman / about / the / way / the / railway / station.
 10. My / father / water / some plants / the / garden.

4. Đáp án bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài 1: 

 1. is singing
 2. go
 3. like 
 4. doesn’t like
 5. are staying
 6. reads
 7. is running
 8. listens 
 9. isn’t listening
 10. is 
 11. is 
 12. is watching
 13. are

Bài 2: 

Xem thêm: dù đục dù trong con sông vẫn chảy

 1. am writing
 2. seems
 3. are taking
 4. are losing
 5. am living
 6. is changing
 7. are building
 8. belongs
 9. don’t understand
 10. aren’t doing
 11. don’t care
 12. am thinking
 13. am appearing
 14. gets

Bài 3:

 1. doesn’t have
 2. comes
 3. is staying
 4. don’t drive
 5. go
 6. talking
 7. live
 8. lives
 9. Are
 10. am
 11. is playing
 12. am not talking
 13. does
 14. go 
 15. goes
 16. Are 
 17. are

Bài 4: 

 1. He often has breakfast late;
 2. Are you doing the housework at the moment?
 3. I tự not go to tướng school on weekends. I don’t go to tướng school on weekends.
 4. John’s girlfriend is wearing a red T-shirt now.
 5. Do they lượt thích beer or wine?
 6. What does he usually tự at night?
 7. The teacher never loses his temper.
 8. Why are you listening to tướng music loudly now?
 9. They are asking a woman about the way to tướng the railway station.
 10. My father is watering some plants in the garden.

Trên đó là tổ hợp ngữ pháp hao hao rộng lớn 50+ câu bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn kèm cặp đáp án. Babilala.vn kỳ vọng rằng các bạn sẽ hoàn thiện chất lượng bài xích đánh giá và nắm rõ kỹ năng và kiến thức của nhị thì này.