bài tập câu tường thuật lớp 9

Bộ tư liệu bài tập câu tường thuật lớp 9 vô nội dung bài viết này là cỗ tư liệu được VUS tổng hợp ý và đăng lên. Đây là cỗ bài xích tập luyện sát với công tác sách giáo khoa chung những em nâng lên hiệu suất cao học hành hao hao sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho những kỳ ganh đua, những bài xích đánh giá. Trước Lúc hợp tác vô trả lời những bài xích tập luyện, chào những em nằm trong điểm lại những phần lý thuyết cần thiết, cần thiết nắm rõ của câu trần thuật.

Ôn tập luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài tập câu tường thuật lớp 9

Ôn tập luyện những lý thuyết trọng tâm trước lúc thực hiện bài xích tập luyện câu trần thuật là 1 trong trong mỗi phần cần thiết vì thế sẽ hỗ trợ những em:

Bạn đang xem: bài tập câu tường thuật lớp 9

 • Hiểu chính đòi hỏi của đề bài
 • Giải quyết bài xích tập luyện đúng đắn theo gót đòi hỏi của đề bài
 • Tiết kiệm thời hạn thực hiện bài
 • Tránh phạm phải những sơ sót nhỏ ko xứng đáng có
 • Tự tin tưởng Lúc gặp gỡ nên những câu bài xích tập luyện nâng cao

Cấu trúc câu trần thuật ở dạng câu kể

S + said + (that) + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “Linda won’t visit you tomorrow”, he said.
 • Câu tường thuật:  He said (that) Linda wouldn’t visit bu the next day.

Cấu trúc câu trần thuật dạng câu hỏi

Câu căn vặn Yes / No

S + asked/wanted đồ sộ know/wondered + if/whether + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: She said, “Do you need any help?”
 • Câu tường thuật:  She asked if I needed any help.

Câu căn vặn Wh

S + asked(+O) /wanted đồ sộ know/wondered + Wh-words + S + V (lùi thì)

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: I said, ‘What are you doing here?”
 • Câu tường thuật: I asked her what she was doing there.
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Cấu trúc câu trần thuật dạng câu mệnh lệnh

Câu khẳng định

S + told + O + to-infinitive

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: “Clean this living room,” Lan said đồ sộ bu.
 • Câu tường thuật: Lan told bu đồ sộ clean that living room.

Câu phủ định

S + told + O + not to-infinitive

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp:  “Don’t eat junk food,” she said đồ sộ bu.
 • Câu tường thuật: She told bu not đồ sộ eat junk food.

Biến thay đổi thì và động kể từ khuyết thiếu thốn kể từ câu thẳng sang trọng câu tường thuật

Câu trực tiếpCâu tường thuật
Hiện bên trên đơnQuá khứ đơn
Hiện bên trên tiếp diễnQuá khứ tiếp diễn
Hiện bên trên trả thànhQuá khứ trả thành
Quá khứ đơnQuá khứ trả thành
Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễnQuá khứ hoàn thiện tiếp diễn
Quá khứ tiếp diễnQuá khứ hoàn thiện tiếp diễn
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

Biến thay đổi trạng ngữ chỉ thời hạn và xứ sở kể từ câu thẳng sang trọng câu tường thuật

Câu trực tiếpCâu tường thuật
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week / the week after
yesterdaythe previous day / the day before
last weekthe previous week / the week before 
agobefore
thisthat
thesethose
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Tổng hợp ý những dạng bài tập câu tường thuật lớp 9 với đáp án chi tiết

Dưới đấy là tổ hợp những dạng bài xích tập luyện câu trần thuật dành riêng cho những em học viên lớp 9 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Mỗi phần bài xích tập luyện đều sở hữu kèm cặp đáp án cụ thể chung những em dễ dàng và đơn giản trong công việc tra cứu vớt thành phẩm hao hao nhanh gọn lẹ xử lý những lỗi sai vô quy trình thực hiện bài xích.

Xây dựng kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ khả năng mượt hơn hẳn tạo thành ngôi nhà chỉ dẫn trẻ em sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Bài tập luyện câu trần thuật – Dạng 1

Yêu cầu: Chuyển những câu tiếp sau đây trở nên câu tường thuật

 1. “I won’t see you tomorrow”, she said.

_______________________________________.

 1. “He’s living in Paris for a few months”, she said.

_______________________________________.

 1. “I visited my parents at the weekend”, she told bu.

_______________________________________.

 1. “He hasn’t eaten sushi before”, she said.

_______________________________________.

 1. “I hadn’t travelled by underground before I came đồ sộ London”, she said.

_______________________________________.

 1. “They would help if they could”, she said.

_______________________________________.

 1. “I’ll vì thế the washing-up later”, she told bu.

_______________________________________.

 1. “He could read when he was three”, she said.

_______________________________________.

 1. “I was sleeping when Julie called”, she said.

_______________________________________.

Đáp án:

1She said (that) she wouldn’t see bu the next day.
2She said (that) he was living in Paris for a few months.
3She told bu (that) she had visited her parents at the weekend.
4She said (that) he hadn’t eaten sushi before.
5She said (that) she hadn’t travelled by underground before she came đồ sộ London.
6She said (that) they would help if they could.
7She told bu (that) she would vì thế the washing-up later.
8She said (that) he could read when he was three.
9She said (that) she had been sleeping when Julie had called.

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 2

Yêu cầu: Chuyển những câu tiếp sau đây trở nên câu trần thuật (tường thuật dạng câu hỏi)

 1. “Where is he?” she asked bu.

_______________________________________.

 1. “What are you doing?” she asked bu.

_______________________________________.

 1. “Why did you go out last night?” she asked bu.

_______________________________________.

 1. “Who was that beautiful woman?” she asked bu.

_______________________________________.

 1. “How is your mother?” she asked bu.

_______________________________________.

 1. “What are you going đồ sộ vì thế at the weekend?” she asked bu.

_______________________________________.

 1. “Where will you live after graduation?” she asked bu.

_______________________________________.

 1. “What were you doing when I saw you?” she asked bu.

_______________________________________.

Đáp án:

1She asked bu where he was.
2She asked bu what I was doing.
3She asked bu why I had gone out the previous night / the night before.
4She asked bu who that beautiful woman was.
5She asked bu how my mother was.
6She asked bu what I was going đồ sộ vì thế at the weekend.
7She asked bu where I would live after graduation.
8She asked bu what I had been doing when she had seen bu.
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 3

Yêu cầu: Chọn những phương án chính nhằm hoàn thiện những câu tường thuật

 1. Caitlin: “Americans are very, very friendly; sometimes it seems that they’re too friendly.”

→ She answered that Americans were / are / will be very friendly and that sometimes they’re too friendly.

 1. Yui: “There is public transportation in most American cities but not in smaller towns.”

→ She advised that most American cities have / have had / would had public transportation but not smaller towns.

 1. Natalia: “Americans eat dinner kind of early: 6 o’clock.”

→ She complained that Americans eat / have eaten / would eat dinner too early.

 1. Ye-jun: “There’s a special relationship between Americans and their cars.”

→ He confirmed that Americans are having / has / have a special relationship with their cars.

 1. Nora: “Soft drinks and water are served with ice, sánh you need đồ sộ tell the server if you don’t want ice.”

→ She reminded us that soft drinks and water are always served / serve / serving with ice in the US.

 1. James: “Americans are usually on time and appreciate it if you are, too.”

→ He repeated that Americans lượt thích / would liked / have liked it when you are on time.

Xem thêm: cách tính giá trị biểu thức

Đáp án:

1are
2have
3eat
4have
5served
6like

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 4

Yêu cầu: Sắp xếp những kể từ theo như đúng trật tự sẽ tạo đi ra những thắc mắc tường thuật

 1. Jens asked if / was / funny / for making / there / a championship / faces /

___________________________________________________________.

 1. Monika asked whether / Turkey / camel wrestling / in / there / was /

___________________________________________________________.

 1. Chen asked what / đồ sộ celebrate /weddings / Germans / did /

___________________________________________________________.

 1. Wilma asked how / Đài Loan Trung Quốc and nhật bản / business cards / exchanged / people / in /

___________________________________________________________.

 1. Hasan asked if / a monkey festival / was / Thailand / there / in /

___________________________________________________________.

 1. Petra asked whether / unusual / đồ sộ close / was / is / it / while another / person / speaking / for people / their eyes /

___________________________________________________________.

 1. Ana asked where / in the world / took / tomato fight / place / the biggest /

___________________________________________________________.

Đáp án:

1Jens asked if there was a championship for making funny faces.
2Monika asked whether there was camel wrestling in Turkey.
3Chen asked what Germans did đồ sộ celebrate weddings.
4Wilma asked how people exchanged business cards in Đài Loan Trung Quốc and nhật bản. (Hoặc) Wilma asked how people in Đài Loan Trung Quốc and nhật bản exchanged business cards.
5Hasan asked if there was a monkey festival in Thailand.
6Petra asked whether it was unusual for people đồ sộ close their eyes while another person is speaking.
7Ana asked where the biggest tomato fight in the world took place.

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 5

Yêu cầu: Viết lại câu trần thuật bằng phương pháp dùng những kể từ ghi chép hoa

 1. “You should be careful of believing stereotypes,” he said.

→ He _____________________ stereotypes. WARNED

 1. The speaker put forward the idea that we could learn from other cultures.

→ In the talk _____________________ it we could learn from other cultures. ARGUED

 1. My parents didn’t let bu dye my hair when I was younger.

→ My parents _____________________  my hair when I was younger. REFUSED

 1. Most modern companies want đồ sộ employ people with good intercultural communication

Skills.

→ Most modern companies _____________________  people with good intercultural communication skills. INSIST

 1. “You should go đồ sộ a place if you want đồ sộ understand the people,” she said.

→ She _____________________  a place đồ sộ understand the people. SUGGESTED

 1. Society should make companies react strongly đồ sộ any discrimination in the workplace.

→ Companies should _____________________  strongly đồ sộ any discrimination in the workplace. FORCED

 1. Challenging social norms is a normal part of teenage years, scientists have said.

→ Scientists have _____________________  social norms is a normal part of teenage years. STATED

Đáp án:

1He warned bu not đồ sộ believe stereotypes.
2In the talk it was argued that we could learn from other cultures.
3My parents refused đồ sộ let bu dye my hair when I was younger.
4Most modern companies insist on employing people with good interculturalcommunication skills.
5She suggested that I go to a place đồ sộ understand the people.
6Companies should be forced đồ sộ react strongly đồ sộ any discrimination in the workplace.
7Scientists have stated that challenging social norms is a normal part of teenage years.

Bài tập luyện câu trần thuật – Dạng 6

Yêu cầu: Chọn những phương án chính nhằm hoàn thiện câu

 1. They were surprised when we announced / told that we’d quit our jobs đồ sộ start our own company.
 2. The teenagers admitted to start / starting the fire, but said it was an accident.
 3. You always promise you arrive / đồ sộ arrive on time, but you never vì thế.
 4. I advised Jane that she should / should that she speak đồ sộ her parents before making a decision.
 5. The other students quickly got tired of Mary boasting of passing / đồ sộ pass her exams.
 6. Mark was one of the first people đồ sộ congratulate on bu getting / bu on getting engaged..
 7. My doctor has recommended that I should / do more exercise.
 8. Will you remind bu to pay / paying the gas bill before the kết thúc of the month?

Đáp án:

1announced
2starting
3to arrive
4that she should
5of passing
6me on getting
7do
8to pay
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9 – Dạng 7

Yêu cầu: Sắp xếp những kể từ sẽ tạo trở nên câu

 1. threatened đồ sộ / more cost-effective / dismiss workers / The company / đồ sộ be /

___________________________________________________________.

 1. I / đồ sộ make / urge everyone / like-minded / would / friends /

___________________________________________________________.

 1. notified us that / by gmail / the tickets / The company / had been sent /

___________________________________________________________.

 1. discriminated against / He denied that / anyone / he had /

___________________________________________________________.

 1. being called / She / a goth / resented /

___________________________________________________________.

 1. for being / He thanked / well-mannered / the audience / sánh /

___________________________________________________________.

 1. always asked / My / my clothes / đồ sộ borrow / sister /

___________________________________________________________.

 1. people / I / staying away from / would recommend / two-faced /

___________________________________________________________.

Đáp án:

1The company threatened đồ sộ dismiss workers đồ sộ be more cost-effective.
2I would urge everyone đồ sộ make like-minded friends.
3The company notified us that the tickets had been sent by gmail.
4He denied that he had discriminated against anyone.
5She resented being called a goth.
6He thanked the audience for being sánh well-mannered.
7My sister always asked đồ sộ borrow my clothes.
8I would recommend staying away from two-faced people.

Học giờ Anh với Young Leaders: Hành trình vươn cho tới sau này tươi tỉnh sáng

Anh ngữ thiếu thốn niên Young Leaders (11 – 15 tuổi) tiếng Anh trung học cơ sở, là khóa đào tạo dành riêng cho những em học viên ở những cấp cho lớp 6, 7, 8, 9. Đây là công tác học tập được thiết kế theo gót xài chuẩn chỉnh quốc tế, không những chung những em cải tiến và phát triển vốn liếng kể từ vựng mà còn phải tập luyện 4 khả năng nghe, thưa, hiểu, ghi chép, chuẩn bị hành trang vững chãi nhằm những em đạt điểm trên cao trong những kỳ ganh đua học tập kỳ, kỳ ganh đua gửi cấp cho và xa cách không chỉ có thế là những kỳ ganh đua học tập thuật KET, PET, IELTS.

Mục xài đào tạo và huấn luyện cho tới học tập viên

 • Phát triển đồng đều 4 khả năng nghe, thưa, hiểu, ghi chép cho những em học viên.
 • Giúp những em không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng, nâng cấp phân phát âm và nắm rõ những cấu hình ngữ pháp ở ngôi trường trung học cơ sở.
 • Phát triển cỗ khả năng mượt quan trọng cho tới quy trình học hành như khả năng suy nghĩ phản biện, khả năng phát minh, khả năng tiếp xúc, khả năng liên minh và khả năng dùng technology.
 • Sẵn sàng đoạt được những kỳ ganh đua Cambridge KET, PET và chuẩn bị kiến thức và kỹ năng giờ Anh học tập thuật nhằm sẵn sàng cho những lớp luyện ganh đua IELTS về sau.
 • Khơi cởi toàn cầu quan lại, không ngừng mở rộng sự nắm rõ, kích ứng niềm quí Anh ngữ so với học tập viên.

Điểm mạnh mẽ của Young Leaders đối với những khóa đào tạo khác

 • Kiến thức toàn thị trường quốc tế đa dạng chủng loại và thực tiễn: Học viên được học tập giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế được tích hợp ý kể từ 2 cuốn sách có tiếng Time Zone và Oxford Discover Futures. Với chủ thể học tập đa dạng chủng loại kể từ thiên văn học tập, khảo cổ học tập, du ngoạn,… kích ứng những em dữ thế chủ động và quí học hành, không ngừng mở rộng sự nắm rõ. điều đặc biệt công tác còn tồn tại tăng những chủ thể thực tiễn đưa mang ý nghĩa kim chỉ nan nghề nghiệp và công việc chung những em phát hiện được sở trường của bạn dạng thân thuộc về những nghề nghiệp và công việc vô sau này.
 • Kỹ năng ngữ điệu vững vàng chắc: Giúp những em cải tiến và phát triển 4 khả năng ngữ điệu nghe, thưa, hiểu, ghi chép, sẵn sàng cho những bậc học tập cao hơn nữa. Chương trình học tập còn chuẩn bị cho những em suy nghĩ thực hiện bài xích ganh đua mạnh mẽ và tự tin đạt được những thang điểm trên cao trong những kỳ ganh đua bên trên ngôi trường lớp và thiết kế nền tảng nhằm nhập cuộc kỳ ganh đua IELTS.
 • Kỹ năng học hành vượt lên trên trội: Các em học tập viên được nhập cuộc những dự án công trình học hành đa dạng chủng loại và thực tiễn đưa (thiết nối tiếp poster bảo đảm an toàn động vật hoang dã quý và hiếm, đưa đến những ấn phẩm thẩm mỹ kể từ chủ yếu vệt vân tay của những em học tập viên,…) chung những em tự tại thể hiện tại ý kiến, đậm chất ngầu và cá tính, thỏa mức độ phát minh và mạnh mẽ và tự tin trình diễn phát minh.

Phương pháp học tập đặc biệt quan trọng bên trên Young Leaders

Khác với những cách thức nhưng mà những em học tập viên từng học tập trước đó, bên trên Young Leaders những em sẽ tiến hành học tập vì thế cách thức dữ thế chủ động. Như vậy chung khơi dậy sự tò mò mẫm, yêu thương quí tìm hiểu cho những em học tập viên, chung học tập sâu sắc lưu giữ lâu và phần mềm kiến thức và kỹ năng đang được tiếp nhận vô thực tiễn một cơ hội hiệu suất cao. Phương pháp học tập được ra mắt theo gót trình tự động như sau: 

 • Khơi mở: Gợi sự tò mò mẫm bằng phương pháp bịa những thắc mắc cho tới học tập viên.
 • Tìm hiểu: Học viên trả lời sự tò mò mẫm bằng sự việc mò mẫm hiểu vấn đề qua loa hiểu hiểu và để ý.
 • Sáng tạo: Sau Lúc tích lũy vấn đề, những em chính thức thể hiện những ý kiến, phát minh riêng rẽ của bạn dạng thân thuộc về yếu tố.
 • Thảo luận: Chia sẻ với chúng ta về phát minh của tớ và không ngừng mở rộng tăng về tầm nhìn Lúc lắng tai những phát minh của những bạn
 • Đúc kết: Trình bày những vấn đề đang được tích lũy trải qua thuyết trình, viết

Ứng dụng học hành độc quyền V-HUB

Đây là phần mềm học hành độc quyền chỉ dành riêng cho những em học viên bên trên VUS bao hàm cả những em ĐK nhập cuộc khóa đào tạo Young Leaders.

 • Ứng dụng cung ứng bài xích tập luyện bám sát trước và sau buổi học tập chung học tập viên cầm chắc chắn kiến thức và kỹ năng sau từng bài học kinh nghiệm.
 • Tích hợp ý technology AI vô vào phần mềm tương hỗ những em nâng cấp phân phát âm, chuẩn chỉnh hóa phân phát âm như người bạn dạng xứ.
 • Cổng vấn đề liên hệ thân thuộc ngôi nhà ngôi trường và cha mẹ chung quý cha mẹ theo gót dõi tình hình học hành của con trẻ của mình hao hao tiến trình thực hiện những bài xích tập luyện nên.
 • V-HUB còn là 1 trong xã hội liên kết chung kết nối những học tập viên lại cùng nhau và xúc tiến nhau học hành.
Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

VUS – Hệ thống đào tạo và huấn luyện Anh ngữ số 1 bên trên Việt Nam

Với rộng lớn 70 trung tâm đạt ghi nhận NEAS có mặt mũi bên trên 18 tỉnh trở nên, VUS là khối hệ thống Anh ngữ có một không hai vô chống đạt hạng nấc Platinum, hạng nấc tối đa của British Council – Hội đồng Anh và hạng nấc Vàng, hạng nấc tối đa của Cambridge University Press & Assessment

Với những trở nên tựu khá vô ngành dạy dỗ, VUS đang được lưu giữ vững vàng kỷ lục là trung tâm với con số học tập viên đạt những chứng từ (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tối đa lên tới 180.918 em và có được sự tin tưởng tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn nước.

Nhằm tạo nên môi trường thiên nhiên học hành chuẩn chỉnh quốc tế, đáp ứng unique Output cho những học tập viên rộng lớn 2.700 nghề giáo và trợ giảng bên trên VUS đảm bảo:

 • 100% nghề giáo bên trên những hạ tầng đều đạt vì thế CN trở lên trên và vì thế giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Phải trải trải qua không ít vòng tuyển chọn lựa chọn và sàng thanh lọc gắt gao về chuyên môn trình độ chuyên môn và khả năng giảng dạy dỗ.
 • Tham gia và hoàn thiện khóa đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn của VUS trong tầm 98 giờ.

Bên cạnh cơ, 100% vận hành unique giảng dạy dỗ cũng đáp ứng với vì thế thạc sỹ hoặc TS vô đào tạo và huấn luyện ngữ điệu Anh.

Xem thêm: tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo

Với tận tâm mang về cho những em môi trường thiên nhiên học hành ngữ điệu đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ nỗ lực và cải tiến và phát triển nhằm nâng lên unique giảng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, chung chuẩn bị cho những học tập viên những hành trang vững chãi và quan trọng nhất, kể từ cơ cởi đi ra những cửa nhà nhắm tới một sau này tươi tỉnh sáng sủa rộng lớn.

Bài tập luyện câu trần thuật lớp 9

Với những kiến thức và kỹ năng trọng tâm và những dạng bài tập câu tường thuật lớp 9 như đang được share bên trên nội dung bài viết này, VUS kỳ vọng sẽ hỗ trợ những em ôn luyện dễ dàng và đơn giản rộng lớn và với sự sẵn sàng đảm bảo chất lượng cho tới kỳ ganh đua tuyển chọn vô lớp 10 tới đây. Theo dõi VUS nhằm update tăng nhiều nội dung bài viết hoặc về ngữ pháp giờ Anh lớp 9 những em nhé!

Có thể phụ huynh quan lại tâm:

 • TOP 8 bài xích khuôn mẫu trình làng bạn dạng thân thuộc vì thế giờ Anh lớp 9
 • Trọn cỗ 60 câu bài xích tập luyện mệnh đề mối liên hệ lớp 9 hoặc với kèm cặp đáp án
 • Ngữ pháp giờ Anh lớp 9 – Trọn cỗ kiến thức và kỹ năng trọng tâm