hate to v hay vingChương này tất cả chúng ta kế tiếp lần hiểu những động kể từ hoàn toàn có thể được theo đòi sau vì thế cấu hình V-ing hoặc cấu hình To... và đem chân thành và ý nghĩa không giống nhau ứng với từng cấu hình.

A. Nhóm động kể từ Like, Love và Hate nhập giờ Anh

like love hate can't bear
enjoy dislike mind can't stand

    Những động kể từ và trở thành ngữ này đều phải có nghĩa công cộng là "thích" hoặc "không thích". Chúng thông thường được theo đòi sau vì thế V-ing.

Bạn đang xem: hate to v hay ving

Ví dụ:

- Ann hates flying.

(Ann ko mến lên đường máy cất cánh.)

- Why bởi you dislike living here?

(Vì sao các bạn ko mến sinh sống ở đây?)

- I don't lượt thích people shouting at bầm. (=I don't lượt thích being shouted at)

(Tôi ko mến người tớ quát tháo nạt tôi.)

    Sau những động kể từ love, hatecan't bear, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng to...

Ví dụ:

- I love meeting people. hoặc I love đồ sộ meet people.

(Tôi mến gặp mặt người xem.)

- She can't bear being alone. hoặc She can't bear đồ sộ be alone.

.

(Cô ấy ko Chịu đựng nổi cảnh sinh sống 1 mình.)

    Nhưng sau những động kể từ enjoy/dislike/mind/can't stand, tất cả chúng ta chỉ được dùng V-ing (không dùng to...)

Ví dụ:

- I enjoy being alone. (KHÔNG phát biểu 'I enjoy đồ sộ be')

(Tôi mến ở 1 mình.)

- Tom doesn't mind working at night. (KHÔNG phát biểu 'mind đồ sộ work')

(Tom ko lo ngại thao tác nhập đêm tối.)

Động kể từ Like

    Quý Khách có thể nói rằng "I lượt thích doing something" hoặc "I lượt thích đồ sộ bởi something" (=Tôi mến thao tác gì đó). Thường không tồn tại sự khác lạ nào là Lúc dùng nhì cấu hình này.

Ví dụ:

- I lượt thích getting up early. hoặc I lượt thích đồ sộ get up early.

(Tôi mến dậy sớm.)

Trong tiếng Anh Anh (British English), nhiều lúc với sự khác lạ thân ái "I lượt thích doing" và "I lượt thích đồ sộ do".

 • I lượt thích doing something Có nghĩa là Tôi mến thao tác gì đó.

  - Do you lượt thích cooking? (=do you enjoy it?)

  (Bạn với mến nấu nướng nướng không?)

  - I lượt thích living here. (=I enjoy it)

  (Tôi mến sinh sống ở trên đây.)

 • I lượt thích đồ sộ bởi something Có nghĩa là Tôi nghĩ về cơ là 1 trong những việc chất lượng tốt cần thiết thực hiện hoặc là phải làm.

  - I lượt thích đồ sộ clean the kitchen as often as possible.

  (This doesn't mean that I enjoy it; it means that I think it is a good thing to do)

  (Tôi mong muốn vệ sinh ngôi nhà phòng bếp càng thông thường xuyên càng chất lượng tốt.)

  (điều này sẽ không Có nghĩa là tôi mến việc vệ sinh chùi; nó đồng nghĩa với việc tôi nghĩ cơ là 1 trong những việc quan trọng nên làm)

  - Mary likes people đồ sộ be on time.

  (Mary mến những người dân đích giờ.)

Quảng cáo

C. Would like/would love/would hate/would prefer nhập giờ Anh

    Would like/would love/would hate/would prefer thông thường được theo đòi sau vì thế to + động kể từ nguyên vẹn thể.

Ví dụ:

- I would lượt thích đồ sộ be rich.?

(Tôi mong muốn trở thành phong lưu.)

- Would you lượt thích đồ sộ come đồ sộ dinner on Friday?

(Bạn cũng muốn cho tới người sử dụng bữa tối nhập loại Sáu?)

- I'd love (=would love) đồ sộ be able đồ sộ travel round the world.

(Tôi mong muốn hoàn toàn có thể lên đường du ngoạn vòng xung quanh toàn cầu.)

- Would you prefer đồ sộ have dinner now or late?

(Bạn mong muốn người sử dụng bữa tối giờ đây hoặc muộn rộng lớn.)

So sánh I likeI would like:

- I lượt thích playing/to play tennis. (=I enjoy it in general)

(Tôi mến đùa tennis.)

- I would lượt thích đồ sộ play tennis today. (=I want đồ sộ play today)

(Hôm ni tôi mong muốn đùa tennis.)

Ghi chú: Lưu ý rằng would mind được theo đòi sau vì thế cấu hình V-ing.

- Would you mind closing the door, please?

(Bạn hoàn toàn có thể ngừng hoạt động lại được không?)

Quảng cáo

D. Cấu trúc I would lượt thích đồ sộ have done something

    Quý Khách có thể nói rằng "I would lượt thích đồ sộ have done something" với tức thị "Bây giờ tôi tiếc là tôi đang không làm hay là không thể thực hiện được điều đó".

Ví dụ:

- It's a pity we didn't see Val when we were in London. I would like đồ sộ have seen her again

(Thật đáng thương là Shop chúng tôi đang không gặp gỡ Val Lúc Shop chúng tôi ở London. Tôi mong muốn gặp cô ấy một đợt tiếp nhữa.)

- We'd lượt thích đồ sộ have gone on holiday but we didn't have enough money.

(Chúng tôi mong muốn lên đường ngủ đuối tuy nhiên Shop chúng tôi tiếp tục không tồn tại đầy đủ chi phí.)

    Quý Khách cũng hoàn toàn có thể dùng cấu hình tương tự động sau would love/would hate/would prefer.

Ví dụ:

- Poor old Tom! I would hate đồ sộ have been in his position.

(Thật tội nghiệp mang lại ông các bạn già nua Tom! Tôi chẳng mong muốn rớt vào tình thế của ông ấy.)

- I'd love đồ sộ have gone đồ sộ the buổi tiệc nhỏ but it was impossible.

(Tôi mến cho tới tham dự buổi tiệc tuy nhiên đang không thể cho tới được.)

Bài tập luyện xẻ sung

Exercise 1. Choose the best answer.

1. How much time bởi you spend _______ TV every day?

A. watch

B. đồ sộ watch

C. watching

D. in watching

2. I would love _______ đồ sộ your party! Thank you for inviting bầm.

A. come

B. coming

C. đồ sộ come

D. came

3. Could you help bầm _______ the kitchen? It’s a real mess!

A. tidy

B. tidied

C. tidying

D. with tidying

4. Steven dislikes _______, sánh he usually takes a bus đồ sộ work.

A. đồ sộ drive

B. đồ sộ be driven

C. be driven

D. driving

5. Marlene can’t wait _______ đồ sộ the beach again.

A. đồ sộ go

B. going

C. for going

D. go

6. I always enjoy _______ đồ sộ my grandfather. He always tells bầm great stories.

A. đồ sộ talk

B. đồ sộ talking

C. talking

D. talk

7. The doctor advised bầm _______  jogging every morning.

A. went

B. go

C. đồ sộ go

D. going

8. May I suggest you let _______.

A. Mary doing so

B. Mary bởi so

Xem thêm: văn tả cái cặp lớp 5

C. Mary does so

D. Mary đồ sộ bởi so

9. She _______ him when he called her.

A. pretended not hear

B. pretended she heard not

C. pretended not đồ sộ hear

D. did not pretended hear

10. John is too stupid _______ understand this.

A. to

B. not to

C. đồ sộ not

D. for

11. My father has decided _______ a new house.

A. find

B. đồ sộ find

C. finding

D. him find

12. My father is _______ đồ sộ stay up late.

A. too tired

B. enough tired

C. tired enough

D. sánh tired

13. She told Mary _______ up hope.

A. not give

B. bởi not give

C. not đồ sộ give

D. đồ sộ give not

14. She explained _______.

A. how đồ sộ make it

B. bầm đồ sộ make it

C. bầm how đồ sộ make it

D. bầm make it

15. She is very glad _______ see you again.

A. in

B. with

C. to

D. for

Đáp án:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. A

6. C

7. C

8. B

9. C

10. A

11. B

12. A

13. C

14. A

15. C

Exercise 2. Choose the underlined part among A, B, C, or D that needs correcting.

1. I’m (A) sure he is incapable of (B) run (C) a mile in (D) four minutes.

2. There is (A) a lot of (B) work (C) doing (D) here.

3. We’re (A) looking forward (B) to see (C) you again (D).

4. I warned (A) them not climb (B) the mountain in (C) such bad weather (D).

5. You can congratulate (A) yourself (B) about (C) having done (D) an excellent job.

Đáp án:

1. C (run → running)

2. C (doing → đồ sộ do)

3. C (to see → đồ sộ seeing)

4. B (climb → đồ sộ climb)

5. C (about → on)

Exercise 3. Complete the sentences with the to-infinitive or -ing size of the verbs in brackets.

1. I tried hard _______ (concentrate), but my mind kept _______ (wander).

2. Tonight I’d lượt thích _______ (go) out, but I have đồ sộ bởi my homework.

3. If I can choose, I prefer _______ (stay) at trang chủ đồ sộ _______ (play) sport.

4. I detested _______ (spend) two hours every day travelling đồ sộ work and back.

5. I’d lượt thích _______ (have) a look at your new siêu xe.

6. It’s difficult _______ (get) used đồ sộ getting up early.

7. Sue loves _______ (make) origami. She can fold some animals, birds and flowers.

8. I am a little busy. Would you mind _______ (wait) a little longer?

9. I’m looking forward _______ (see) you again.

10. I don’t enjoy _______ (go) đồ sộ the dentist.

Đáp án:

1. đồ sộ concentrate – wandering

2. đồ sộ go

3. staying – playing

4. spending

5. đồ sộ have

6. đồ sộ get

7. making / đồ sộ make

8. waiting

9. đồ sộ seeing

10. going

Bài tập luyện V + V-ing hoặc V + To V

Để thực hiện bài bác tập luyện V + V-ing hoặc V + To V, mời mọc các bạn click con chuột nhập chương: Bài tập luyện V + V-ing hoặc V + To V.

Các loạt bài bác khác:

 • V + V-ing

 • V + đồ sộ infinitive

 • V + (Object) + đồ sộ infinitive

 • V + V-ing hoặc V + đồ sộ (I)

 • V + V-ing hoặc V + đồ sộ (II)

 • V + V-ing hoặc V + đồ sộ (III)

 • Prefer & Would Rather

 • Giới kể từ + V-ing

 • Be/get used đồ sộ + V-ing

 • V + giới kể từ + V-ing

 • Thành ngữ + V-ing

 • Giới kể từ đồ sộ, for và sánh that

 • Tính kể từ + đồ sộ V

 • Afraid to/of và giới kể từ + V-ing

 • See sb bởi và see sb doing

 • Mệnh đề V-ing (-ing Clause)

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo đòi dõi những loạt bài bác tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.